[english]

Koncert u sv. Kateřiny

Vedení Všeobecné fakultní nemocnice
Pravoslavná církev
Společnost pro duchovní hudbu

si Vás dovolují pozvat na koncert duchovní hudby ve středu 20. září 2017 v 17,00 hod.v kostele sv. Kateřiny (v Kateřinské zahradě u Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK).
konaný u příležitosti dokončení restaurování varhan.
Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl.m. Prahy

vstup na koncert volný

Účinkují:
Jan Kalfus – varhany
Piccola orchestra
Marek Valášek – dirigent
PROGRAM:

Jan Křtitel VAŇHAL: Fuga d moll
(1739 – 1813)
Pavel Josef VEJVANOVSKÝ: Sonáta vespertina
(1640 – 1693)
František Xaverius BRIXI: Koncert pro varhany a orchestr F dur
(1732 – 1771)


Jan Kalfus začal studovat hru na varhany u svého otce, poté pokračoval u Jaroslavy Potměšilové a Jiřího Ropka na Pražské konzervatoři a dále u Jana Hory na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. V letech 1982-83 studoval u německého varhaníka, dirigenta a pedagoga Viktora Lukase na Musikhochschule v Kolíně nad Rýnem. Na Mezinárodní hudební soutěži Pražského jara vypsané roku 1984 v oboru varhany získal Jan Kalfus titul laureáta. Už předtím byl oceněn diplomy na soutěžích v Linci, Lipsku a v Brně. Samostatně koncertuje od roku 1979 doma i v zahraničí a během své koncertní dráhy vystoupil ve většině evropských států, v Mexiku, USA, Koreji a Japonsku. Jan Kalfus často spolupracuje s významnými soubory a orchestry, např. s Kühnovým dětským sborem, s Bambini di Praga, se souborem Schola Gregoriana Pragensis, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Stejně tak je i vyhledávaným partnerem sólistů, např. Romana Janála nebo Yvony Škvárové. V roce 1994 založil Jan Kalfus společně s Pavlem Kudeláskem a Pavlem Vernerem Stamicovo trio (housle, violoncello a cembalo), ansámbl, který se věnuje převážně interpretaci děl barokních mistrů. Od roku 1988 je Jan Kalfus pedagogem na varhanním oddělení Pražské konzervatoře. Ve svém repertoáru má díla od baroka až po soudobou hudbu, zvláště pak díla českých skladatelů.

Marek Valášek, vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. Ještě za studií se podílel na nastudování opery Hry o Marii Bohuslava Martinů, jejíž reprízu dirigoval i v Národním divadle v Praze. V sezónách 2002–2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, od podzimu 2015 se na sbormistrovskou pozici ve Státní opeře opět vrátil. Na festivalu Mladé pódium v roce 2002 získal za koncert s Pražskou komorní filharmonií 1. cenu v dirigentské soutěži. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 pak se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Hanušovu I. symfonii. Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl. V roce 1996 založil a dodnes vede soubor Piccolo coro a Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem všech konzervatorních sborů. Na katedře hudební východy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení sbormistrovství.

Varhany novoměstského kostela sv. Kateřiny mají v kontextu českého varhanářství 18. století výjimečné postavení. Jejich konstrukční řešení je totiž v naší oblasti značně nezvyklé a lze se s ním setkat jen velmi zřídka. Nástroj tvoří dvě shorné skříně umístěné v rozích kůru pod úhlem 45°, přičemž každá skříň má pouze jediné pole píšťal přes celou svoji šířku. Podobná forma varhanního prospektu v českém barokním varhanářství prakticky neexistuje, zato je velmi častá v Itálii. V Čechách tímto způsobem stavěli své reprezentativní nástroje jen novoměstský varhanář Jiří Dvorský a jeho žák Martin Janeček, jejichž varhany můžeme najít kromě kostela sv. Kateřiny ještě v klášterním chrámu v Želivě a v kostele sv. Mikuláše v Českých Budějovicích (kde se zachovaly jen varhanní prospekty, vlastní nástroje jsou již nahrazeny novými) a v kostele sv. Haštala v Praze. Podobný (tzv. baldachýnový) prospekt s řezbou ve formě nařasené drapérie nad píšťalami mají varhany katedrály ve slovinské Lublani z roku 1733. Ty postavil Johann Franzisek Janeczek, který byl zřejmě v dosud neobjasněném příbuzenském stavu k autorovi varhan u sv. Kateřiny. Jednoznačně lze však soudit, že tato varhanářská rodina tvořila pod silnými italskými vlivy. Opticky je možné nástroj vnímat jako českou parafrázi italských protějškových varhan, obvykle umisťovaných na dvou protilehlých kůrech. Stavbu varhan u sv. Kateřiny začal Martin Janeček roku 1734, dokončil je však v roce 1741 Jan Starck. Řezbářská výzdoba není zcela jednotná. Zatímco draperie nad píšťalami, andílci s hudebními nástroji, mřížky ve varhanním postamentu a další detaily odpovídají 1. polovině 18. století, v polích pod píšťalami jsou paprskovité květy a festony listů, který by mohly pocházet až z přelomu 18. a 19. století. Nasvědčovalo by to úpravám nástroje v době po jesefinských reformách. Tehdy byl totiž kostel uzavřen a byly zcizeny některé píšťaly. Na přelomu 19. a 20, století došlo k přestavbě a zvukovému přizpůsobení hudebnímu romantismu. Některé rejstříky byly nahrazeny novými, což poněkud porušilo celkový barokní zvukový obraz nástroje. Varhany mají přibližně 800 píšťal rozdělených do 16 rejstříků. Levá skříň ( při pohledu z chrámové lodi) obsahuje píšťaly obou manuálů a je do ní také vestavěný hrací stůl. Píšťaly I. manuálu jsou ve spodní části skříně a hrají do prostoru kruchty. Jsou určeny především k doprovázení figurální hudby – tedy vokálně instrumentálního souboru, který působil na kůru při bohoslužbách. V horní části jsou píšťaly II. manuálu, určené zvláště pro sólovou hru. Pedálové rejstříky jsou v pravé varhanní skříni. Varhany od roku 2015 restauroval varhanář Dalibor Michek. (použito textu Roberta Huga z knihy „Kostel sv. Kateřiny na Novém Městě pražském“, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008)

Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 17.9. 2018 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují P. Tesařová-housle, L.Dvořák-varhany. Více zde.Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. JE

Koncert duchovní hudby se koná v pondělí 1. října 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Foerstrovo komorní pěvecké sdružení, Jaroslav Brych-sbormistr,Jaroslav Tůma–varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE

Koncert duchovní hudby se koná v pondělí 10. září 2018 v 16,00 hod. v kostele sv. Kateřiny. Účinkují Hana Blachutová – mezzosoprán, Vladimír Kopáčik – varhany. Více ZDE
Projekt probíhá za podpory Magistrátu hl. města Prahy a Městské části Prahy 2.
Vstup na koncert je volný. JE


Úterky
Výborové schůze

Grego_virtual


Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz