[english]

Výbor


V období od valné hromady 2013 pracoval výbor SDH v tomto složení:

Jaroslav Eliáš - předseda
Jiří Kub, - výkonný místopředseda - odstoupil k 31.12.2013

Členové:
Marek Franěk,
Blanka Karnetová,
Josef Kšica,
Vojtěch Mojžíš,
Marika Pečená,
Pavel Svoboda,
Ondřej Šmíd,
Jarmila Štogrová,
Marek Valášek.

Jaroslav Eliáš (*1940) - předseda

ženatý, 5 dcer a 19 vnoučat, syn Vojtěch vyučuje na KTF. Hře na varhany se učil od 14 let na Hudební škole v Liberci u prof. Lubomíra Tomšího a hned zastával varhanická místa uvolněná profesionálními varhaníky - v době totalitního režimu nemohli hrát v kostelích - na libereckých kůrech, zvláště v arciděkanském kostele a klášterním kostele voršilek. Vypomáhal též v sedmi tehdy ještě „fungujících“ kostelích a v okolí až do nástupu na studia medicíny v Praze. Od roku 1960 byl varhaníkem v Týnském chrámu a v kostele sv. Havla, kde pod vedením P. Jiřího Reinsberga měl možnost prohloubit své liturgické vědomosti a dovednosti, ať ve hře na varhany, hudební doprovod slavnostní liturgie a zvláště v latinské liturgii a gregoriánském chorálu. Po studiu působil pět let opět v Liberci a od roku 1969 žije v Praze a působí na dřívějších varhanických místech. V roce 1989 byl iniciátorem a spoluzakladatelem Společnosti pro duchovní hudbu, kde po Janu Hanušovi a Petru Ebenovi vykonává funkci předsedy. V SDH má na starosti styky s ostatními biskupstvími, se státními i jinými úřady zvláště ohledně grantů (pořádání Svatojánských a Svatováclavských slavností, cyklus koncertů v kostele sv. Kateřiny ve spolupráci s MČ Praha 2 a křížovníky), je jednatelem společnosti Psaltérium. Od r. 1993 byl členem kulturní komise ČBK a liturgické komise AP, později Společné liturgické komise arcibiskupství pražského a biskupství plzeňského. Jeho lékařské zkušenosti jsou neocenitelné při rozhodování, kdy má SDH hladit a kdy říznout. Kromě SDH působí v pražské charitě, je členem mnoha hudebních společností. Maltézský rytíř.Marek Franěk *1956)

Emeritní muzikolog. Vystudoval (mj.) hudební vědu na Filosofické fakultě UK v Praze. Po řadu let pracoval v Ústavu pro hudební vědu AV ČR v Praze. V současné době je docentem psychologie na Univerzitě Hradec Králové a UJEP v Ústí nad Labem.
Působil jako varhaník v chrámech sv. Prokopa v Praze-Žižkově, u Nejsv. Trojice v Praze, Spálené ulici, na Strahově v Praze. V roce 1987 založil chrámový sbor Wowes-collegium, který nejprve působil na Strahově v Praze, od roku 1997 při kostele sv. Františka u křižovníků v Praze. Sbor se zaměřuje na interpretování tradiční liturgické hudby 17. – 20. století se zvláštním zaměřením na dílo F. X. Brixiho, F. Picky a A. Říhovského. Jeho zájmem ve výboru SDH je zejména problematika lidového chrámového zpěvu.


Vojtěch Mojžíš (* 1949)

Je absolventem katedry skladby na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Hudební vědy na FF UK v Praze. Nejprve vyučoval na gymnáziu a na ZUŠ na rodné Moravě. Po přesídlení do Prahy v roce 1989 působil jako hudební režisér v Supraphonu a Pantonu, byl redaktorem Editio Supraphon, vedoucím oddělení základních a středních uměleckých škol na České školní inspekci. V současné době je kurátorem sbírek fonotéky Českého muzea hudby a vyučuje na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Je členem Společnosti skladatelů a výboru Přítomnosti.
Během své dosavadní činnosti získal cenné zkušenosti s dramaturgií a organizováním koncertů soudobé hudby. V tomto oboru rovněž pracuje ve výboru SDH jako hlavní koordinátor účasti Společnosti na festivalu Dny soudobé hudby.


Marika Pečená (*1973)

Vystudovala medicínu a tímto oborem činnosti se také živí. Jako sbormistr a organizátor se zabývá duchovní hudbou, především 17. - 18. století. V letech 1994 - 1998 působila jako druhý sbormistr v souboru Bach-Collegium Praha. V roce 1999 založila sbor Collegium 419, který se věnuje historicky poučené interpretaci staré duchovní hudby. Společností pro duchovní hudbu spolupracuje od roku 2003. Pro SDH koordinovala produkci prvních dvou ročníků mezinárodní letní školy duchovní hudby Convivium 2004-2005, podílí se na přípravě i dalších ročníků. V letech 1998-1999 studovala hudební vědu na FF UK. Soukromě studovala dirigování u prof. Čestmíra Staška. Specializuje se zejména na německou raně barokní hudbu. S Collegiem 419 nastudovala například cyklus kantát Dietricha Buxtehudeho Membra Jesu Nostri a v roce 2005 v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti novodobou premiéru responsorií Jakuba Jana Ryby. Věnuje se též vyhledávání a spartaci historických notových materiálů.
V SDH se věnuje zejména edukačním programům a zapojením koncertů duchovní hudby do evangelizace.


Pavel Svoboda (*1962)

Svobodný, bezdětný. Vystudoval PF UK v Praze, po autorskoprávní práci v OSA a v Supraphonu se od r. 1991 věnuje právu EU. Vedle nyní přerušené kariéry advokáta učí na PF UK, jeho hlavním zaměstnavatelem je nyní Ministerstvo zahraničních věcí, v současnosti působí ve Strassburku.
Pavel Svoboda se od cca 15 let věnuje chrámové hudbě, vystudoval dirigování dětského sboru na Lidové konservatoři hl. m. Prahy u prof. Čestmíra Staška, vedl sbor u Panny Marie Sněžné v Praze, je zakládajícím členem Ztracené kapely a zakládajícím členem Společnosti pro duchovní hudbu. V rámci SDH řídil od počátku mezinárodní festival Svatováclavské slavnosti, podílel se na vytvoření letního kurzu duchovní hudby Convivium, jeho přičiněním vzniklo hospodářské zařízení SDH – společnosti Psalterium s.r.o., jejímž byl jednatelem.
Nyní působí v SDH jako ředitel SVS, člen redakční rady Psalteria a moderátor spolkové a společenské činnosti SDH.


Jarmila Štogrová (*1956)

Odborná knihovnice (knihovna Libri Prohibiti), výtvarnice, kurátorka výstav. Studovala dějiny umění a italštinu na FF UK. Věnuje se památkové péči a dějinám českého výtvarného umění 20. století. Působila několik let v knihovně v Arcibiskupském semináři, kde pořádala výstavy, nyní v knihovně Libri Prohibiti spravuje fond exilových a samizdatových periodik. Rediguje sborníky, publikuje jako nezávislý novinář. Žije a pracuje v Praze a v Českém Středohoří. Od r. 2003 se účastní pravidelně seminářů gregoriánského chorálu. V SDH pracuje jako výkonná redaktorka Psalteria, svolavatel a hybatel virtuální chorální scholy pro nešpory v katedrále sv. Víta a jedna z organizačního týmu Convivia.
Aktuality

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 2. 9. 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Olga Koblížková - soprán, Drahoslav Gric - varhany. Program: A. Dvořák, G. F. Haendel, A. Vivaldi, W. Gomez, M. Lorenc, E. Kohler, J. G. Rheiberger. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.

Společnost pro duchovní hudbu, Pravoslavná církev a Vedení Všeobecné fakultní nemocnice pořádají v pondělí 3. června 2024 v 16,00 hod. koncert duchovní hudby v kostele sv. Kateřiny v zahradě Neurologické a Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha 2. Účinkuje: Veronika Kaiserová – soprán, Ivana Michalovičová – varhany. Projekt probíhá za podpory Hl.města Prahy a MČ Praha 2, vstup na koncert je volný. Více

ZDE

V rámci cyklu "Varhanní nešpory Maltézských rytířů" se koná v pondělí 13. května 2024 v 17 hod. v kostele Panny Marie pod Řetězem Praha 1 – Malá Strana koncert duchovní hudby. Účinkují: Eva Prchalová – flétna, Ondřej Valenta – varhany. Program: J. Klička, J. Benda, W.A. Mozart, B. Smetana, J. Ropek. Projekt probíhá za podpory MČ Praha 1.Vstup na koncert volný. Více

ZDE

.
Adresa
Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4
160 00 Praha 6
tel: 233_321_616
fax: 220 181 295
E-mail: kancelar@sdh.cz