Setkání sborů a schOl plzeňské diecéze

Proběhlo tentokráte ne v Plzni, ale v Chebu.

SDH prostřednictvím Psalteria. s.r.o. přispěla svým drobným finančním dílem a je mi líto, že se na setkání letos kvůli přeplněným kalendářům nedostal nikdo z "pražského ústředí".

Nicméně od organizátorů - Biskupství plzeňského, farnosti Cheb a plzeňské (zatím první) regionální odbočce SDH jsme dostali materiály o setkání, které zde uvádím.

 

 Setkání chrámových sborů a schol plzeňské diecéze v Chebu


Předem varuji všechny čtenáře – tento článek bude hýřit superlativy. Letošní setkání chrámových sborů a schol plzeňské diecéze, poprvé konané mimo Plzeň – a sice v krásném městě Chebu - se totiž velmi vydařilo.
Hned ráno po příjezdu do Chebu vyjádřil naše pocity jeden z plzeňských sbormistrů: „Myslím, že letošní setkání se vydařilo!“ Přijetí bylo totiž krásné – teplo, káva, snídaně, a hlavně usměvaví lidé, kteří dávali najevo, že nás rádi vidí. Takto nás přivítala chebská farnost a vzorně se o nás celý den starala. Její farář P. Petr Bauchner na začátku mše svaté řekl krásná a povzbuzující slova: „Jsem rád, že tolik lidí přijelo prozpívat a promodlit tento kostel.“


Po mši svaté následovala společná zkouška na večerní koncert. Přiznám se, že jsem při ní zapochybovala, zda neodjedeme s ostudou... ale generálka před dobrou premiérou bývá asi vždy žalostná... 


Zato odpolední přehlídka jednotlivých souborů měla hned od začátku vysokou úroveň. Pestrý program zahrnoval snad opravdu téměř vše – čistě mužské, čistě ženské a smíšení sbory s repertoárem od nejstarší církevní hudby po současnost, od varhan přes trubku ke kytaře. Bylo vidět, že účinkující zpívají s radostí. Jejich rozzářené tváře mi připomněly prorocká slova otce biskupa, která zazněla při závěrečném koncertu: „Pán Bůh má někdy radši jednoduchou písničku zazpívanou z lásky k němu, než nejdůstojnější melodie zpívané z jiného důvodu...“ 


Večer se kostel sv. Mikuláše zcela zaplnil. O úrovni koncertu by se měli vyjádřit jiní. Já jako účastnice mohu říct, že jsem si hezky zazpívala a bylo pro mě zážitkem zpívat pod vedením tolika zkušených sbormistrů a ve společnosti tolika krásných lidí. Hrou na varhany výrazně obohatil koncert Miroslav Pšenička. Při jeho improvizaci jsme mohli zakusit, že je mezi námi přítomen Pán.


Radostná nálada nás účastníků pak pokračovala i v autobuse – my plzeňští a touškovští jsme celou cestu domů prozpívali!


Na závěr bych chtěla (a myslím, že se ke mně všichni ostatní připojí) ještě jednou poděkovat paní Heleně Müllerové a všem z chebské farnosti za milé křesťanské přijetí a péči a za skvělou organizaci. I když příští setkání bude opět v Plzni, do Chebu se budeme vždycky těšit!


Velikou práci pro toto setkání odvedl diecézní moderátor pro duchovní hudbu a ředitel kůru katedrály sv. Bartoloměje Miroslav Pšenička. 


Za finanční podporu děkujeme Společnosti pro duchovní hudbu a společnosti Psalterium

Martina Vintrová            
Chebský chrám sv. Mikuláše se rozezněl sborovým zpěvemŠestý ročník každoročního Setkání chrámových sborů a schol plzeňské diecéze proběhl letos poprvé mimo Plzeň. Zpěv několika desítek hudebních těles, zabývajících se duchovní hudbou, se v sobotu 9. října po celý den rozléhal důstojnými prostorami chrámu sv.Mikuláše v Chebu.


Setkání se sice tentokrát zúčastnilo oproti loňským osmnácti pouze čtrnáct sborů a schol, nicméně vzrůstající křivka kvality hudebních vystoupení byla i letos zachována. Menší účast byla zaviněna především zdravotní indispozicí některých zpěváků. Dlouhotrvajícím potleskem publika byl odměněn zpěv Scholy studentů z Plzně, mezi jejímiž členy najdeme studenty nejrůznějších fakult ZČU i Lékařské fakulty UK, kvalitní vystoupení předvedla i všechna další tělesa, namátkou jmenujme např. Chrámový sbor Cheb, Chrámový sbor Tachov, mariánskolázeňské Cantamus pro gaudio a Fontánu, ryze dámský Borský chrámový sbor, sokolovské hudební sdružení Křesadlo, stejně jako plzeňské scholy zastoupené Scholu cantorum R.S.R., Scholou od katedrály sv.Bartoloměje a Scholou od redemptoristů, Dýšinský chrámový sbor a další. 


Značné pozornosti návštěvníků se těšil tradiční společný koncert, při němž se chrámem sv. Mikuláše nesl zpěv zhruba dvou stovek hlasů a při němž se v dirigování tohoto ojedinělého tělesa vystřídalo několik sbormistrů - za všechny jmenujme varhaníka pražského Týnského chrámu Bohuslava Korejse, který dirigoval i několik svých vlastních skladeb, konkrétně čtyři části ze Šesté mše. 


Koncertu se zúčastnil i plzeňský biskup František Radkovský, který ocenil přínos všech zúčastněných pro rozvoj duchovní hudby v diecézi. Hlavní organizátor setkání, regenschori katedrály sv.Bartoloměje Miroslav Pšenička naznačil, že by se mohlo do budoucna stát dobrým zvykem, aby se chrámové sbory a scholy napříště setkávaly vždy v některém jiném chrámu a poznávaly tak různá místa a hudební možnosti naší diecéze. 


Alena Ouředníková                
Setkání sborů – prostředek k pozvednutí úrovně liturgické hudby? Je možno říci, že každoroční setkání sborů plzeňské diecéze se stalo za šest let své existence tradiční říjnovou akcí, na níž se všichni zpěváci a sbormistři těší, pečlivě se na ni připravují a čerpají z ní - dle jejich vlastních slov – sílu a inspiraci pro celý příští rok. 


I letošní ročník se zdařil. Ze zpěváků bylo cítit nadšení a chuť ke zpěvu, sbormistři pečlivě připravili své sbory a chebské organizátory (zvláště pí. Müllerovou) je nutno pochválit, za jejich poctivou a bezchybnou práci. Já bych však rád upozornil ještě na jednu ambici, kterou by si tato akce – kromě setkání a povzbuzení - měla vzít za svůj záměr a cíl. Dle mého záměru by měla sloužit, spolu s doprovodnými akcemi, k pozvednutí úrovně liturgické hudby v naší diecézi. 


Aby tento svůj, bezesporu náročný, úkol mohlo setkání sborů plnit, je třeba jej chápat jako soubor vzájemně propojených a souvisejících akcí, ne jako pouze jednodenní izolovanou záležitost. Dle tohoto záměru bude obsahovat Setkání sborů (myšleno v širším smyslu slova) tři na sebe navazující akce: 
1.) přípravné zkoušky 
2.) samotné setkání sborů
3.) kurzy sbormistrů


Přípravné zkoušky se budou konat - tak jak se to osvědčilo v tomto roce - v červnu, na 2-3 místech plzeňské  diecéze. Konkrétně v Plzni (pro sbory místní a z okolí), v Mariánských Lázních (pro sbory z této části diecéze), případně ještě na dalším místě. Úkolem těchto zkoušek bude nacvičit důkladně repertoár společného koncertu, sjednotit se ve způsobu interpretace, aby při samotném setkání nevznikaly obtíže s různým pojetím skladeb a seznámit se s novými způsoby nácviku. Na tyto zkoušky by mělo navazovat konkrétní použití nacvičeného repertoáru při některé z akcí celodiecézního významu, jako jsou např.kněžské či jáhenské svěcení, dny víry apod. 

Bylo tomu tak i v letošním roce, kdy spojené sbory z celé diecéze zpívaly při jáhenském svěcení.
Samotné sobotní setkání sborů má program, který je osvědčený a prověřený (dopolední společná zkouška, odpolední přehlídka jednotlivých sborů, večerní společný koncert). Jediná změna je, že setkání budeme začínat mší sv. Při této mši bude zpíván gregoriánský chorál, aby se zpěváci a sbormistři zúčastněných sborů měli příležitost seznámit i se zpěvy tohoto druhu a případně je postupem času zařadili do svého repertoáru, tak jak by to dle církevních dokumentů i být mělo.


Též i program společného koncertu by měl sloužit k formování sborů, konkrétně jejich repertoáru. Repertoár koncertu byl rozdělen do třech bloků:
A.) blok obsahující Proprium – skladby vhodné na Vstup, Obětování, Přijímání, Závěr a Aleluja
B.) blok obsahující Ordinárium – zvláště vhodná jsou ta, kde se střídá zpěv lidu a sboru
C.) blok skladeb kopírujících liturgický rok – skladby adventní, vánoční, postní, velikonoční


Setkání se koná každý rok a při každém dalším ročníku se bude obměňovat vždy pouze jeden blok, aby sbory nebyly nadměrně zatěžovány nutností nastudovat nově repertoár celého koncertu. Tímto způsobem bude ale zároveň zajištěno doplňování repertoáru sborů o všechny druhy skladeb jaké chrámové sbory potřebují. Mělo by se jednat o díla vhodná pro liturgii, kvalitní pokud možno textově i hudebně. 


Aby výběr repertoáru byl přijatelný pro většinu sborů, které se setkání zúčastňují byla stanovena tato kritéria: 
1.) Skladby by měly být technicky dostupné pro většinu sborů
2.) Použitelné při liturgické praxi – zde určující především text
3.) Estetická, hudební a textová kvalita skladeb by měla být na odpovídající úrovni


K doplnění a osvěžení vědomostí potřebných k úspěšnému vedení sborů budou sloužit kurzy sbormistrů. První z plánovaných seminářů proběhne již tento rok, pozvánku naleznete níže. Kurzy budou zaměřeny na dirigentskou techniku, hlasovou výchovu, budou vysvětlovány interpretační zásady jednotlivých stylových období. Velmi důležitou, téměř zásadní věcí je i výběr vhodného repertoáru pro liturgii, a to jak z hlediska liturgického tak i hudebně-estetického. Součástí kurzů budou tedy i přednášky o liturgii a orientaci v bohatém sborovém repertoáru. 
V tomto smyslu by se tedy mohlo a mělo Setkání sborů stát uzavřeným smysluplným komplexem na sebe navazujících akcí. Mohlo by se stát prostředkem k formování hudebníků, kteří poctivě a věrně slouží na našich kůrech. Mělo by být pro ně povzbuzením, oporou v pochybnostech a nejistotě při setkávání se s problémy, které si hudebně-liturgický provoz sebou nese. V neposlední řadě, by se mělo stát zdrojem radosti, neboť poznání, že úsilí je napřeno správným směrem a výsledky jsou efektivní, zdrojem radosti bezesporu je. 

                    

                                                                MgA. M.Pšenička

                                                                ředitel kůru katedrály sv.Bartoloměje v Plzni, 

                                                                pověřený metodickým vedením hudebníků plzeňské diecéze
Pár fotografií:

recnik.jpg (190761 bytes) 

recnik2.jpg (143690 bytes) 

sbory.jpg (151770 bytes) 

sbory2.jpg (159576 bytes) 

zboku.jpg (131982 bytes)