Společnost pro duchovní hudbu si Vás dovoluje informovat o tom, že se připravuje

GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ

od 30.6. do 5.7.2003

Hradec Králové

Pořádá Biskupství královéhradecké ve spolupráci s PF UHK.

„Jsme poutníky na cestě k věčnosti. Naší poutní písní jsou žalmy.“ 

Sv. Augustýn

Kurzy proběhnou ve třídách Katedry hudební výchovy PF UHK v Novém Adalbertinu. Účelem semináře je rozšířit povědomí o gregoriánském repertoáru a jeho využití v průběhu liturgie. Seminář je určen dirigentům chrámových kůrů, zpěvákům kůrů, varhaníkům, kléru a všem, kteří rádi zpívají. Páteří semináře je společná práce ve velkém sboru.

Rozvrh dne

9:00 – 10:30 velký sbor
10:45 – 12:15 seminář
12:30 oběd
13:45 – 15:15 přednáška
15:30 – 17:00 seminář
18:00 večeře
20:30 kompletář

TÉMATA DOPOLEDNÍCH SEMINÁŘŮ (10:45 – 12:15)

1. Výklad znaků neumové notace
2. Gregoriánské neumové notace
3. Restituce gregoriánských melodií
4. Gregoriánské hudební formy - psalmodie - styly související s psalmodií
5. Gregoriánská modalita
6. Officium divinum

ODPOLEDNÍ SEMINÁŘ (15:30 – 17:00)

Varhanní třída
Příprava sobotního officia
Varhaníci mohou pracovat po malých skupinách během celého dne. Po večeři jsou možné osobní konzultace.
 

GREGORIÁNSKÝ CHORÁL

Tentýž duch, který kdysi inspiroval pisatele biblických žalmů, naplnil i posvátná slova v počátcích křesťanství. Během sedmi století vdechl život i melodiím, které se staly hybatelem a zároveň ozdobou liturgických textů. Pohyb, který uklidňuje a konejší, hudba hovořící o nevyslovitelném. Svět potřebuje ticho, které se podobá možná právě gregoriánskému chorálu.

Louis-Marie Vigne, profesor na Pařížské konzervatoři

L E K T O Ř I

JIŘÍ HODINA

původní profesí zemědělský inženýr, absolvoval Pražskou konzervatoř. Na Conservatoire de Paris potom vystudoval a obdržel první cenu z oboru dirigování gregoriánského sboru. Od roku 1987 je členem souboru Schola Gregoriana Pragensis, v roce 1997 založil ženský vokální soubor Schola Benedicta. Je členem souboru Choeur Grégorien de Paris se kterým se pravidelně účastní velikonoční liturgie Svatého týdne v jihofrancouzském klášteře Fontfroide. Byl jedním ze spoluzakládajících členů Českomoravské hudební společnosti (dnes Čechomor); tu později opustil a založil vlastní skupinu Marcipán, která se věnuje interpretaci českých a moravských lidových písní. Od roku 2001 externě vyučuje gregoriánský chorál na Univerzitě Hradec Králové.

VÉRONIQUE LE GUEN

se narodila v Rennes (Bretaň). Studovala varhanní hru u Michela Chapuis na Conservatoire de Paris, kde mimo jiné obdržela první ceny z basso continua u Béatrice Berstel a z dirigování gregoriánského sboru u Louis-Marie Vigne. Svá studia dovršila hrou na cembalo u Huguette Dreyfus. Je laureátkou řady významných soutěží (Carouge - Švýcarsko, Odense - Dádsko, Toulouse - Francie). Intenzivně se věnuje pedagogické práci – Centre de Musique Sacrée de Sainte-Anne d´Auray (Bretagne), často je zvána na kurzy a semináře. Ze svého titulu dómské varhanice v katedrále Saint-Germain v Rennes je zvána na mnohé koncerty ve Francii a v zahraničí. Vystupuje na významných festivalech (Toulouse-les-Orgues, Colla Voce-Poitiers, Jeux d´Orgue-en-Yvelines, Londýn, Řím, Praha, Reykjavik, atd.). Vedle koncertních recitálů vystupuje s mnohými orchestry, komorními a vokálními ansámbly (Orchestre de Bretagne, Orchestre National de Lyon, Les Eléments, Vokální soubor Michela Piquemala) pod vedením Sira Colina Davise, Michela Piguemala, Joël Suhubietta. Do roku 2002 byla členkou chorálního souboru Choeur Grégorien de Parisvoix de femmes.

P Ř E D N Á Š E J Í C Í

PhDr. MARTIN HORYNA

je asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích, kde vyučuje hudební teorii a starší dějiny hudby. Vede vlastní vokální soubor Dyškanti, se kterým se věnuje provozování historické hudby období středověku a renesance. Publikoval několik edic staré hudby: A. Michna: Loutna česká 1653, O. Chrysoponus Jevíčský: Bicinia nova 1579, J. Trojan Turnovský (1550-1606): Opera musica, H. Isaac (1450-1517): Missa Presulem ephebeatum. Je autorem slovníkových hesel a studií v odborném tisku. V hojné míře spolupracuje s rozhlasem a televizí. (www.jcu.cz) 

DOC. LENKA KARFÍKOVÁ DR. THEOL. 

je od roku 2000 vedoucím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Univerzity Palackého v Olomouci. Na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze vyučuje středověkou filosofii. Doktorské studium na Katolické univerzitě v Eichstättu (Bavorsko) ukončila rigorozní zkouškou v oboru katolické dogmatiky, filosofie a patrologie. Je autorkou řady odborných studií, překladatelských prací a prezentací středověkých textů. (www.centrum-texty.upol.cz) 

THLIC. ING. PAVEL KOPEČEK

je knězem Brněnské diecéze. Na teologické fakultě v Praze a v Olomouci přednáší liturgiku. Vedle technických studií vystudoval teologii v Olomouci a v Římě, liturgii a sakrální architekturu na římském Sant‘ Anselmu, křesťanskou archeologii na Papežském archeologickém ústavu v Římě. V současné době v Římě dokončuje doktorskou práci na téma „Současná sakrální architektura“. Publikuje v italských odborných časopisech pojednávajících o liturgii a sakrálním umění. V časopise Culmine e fonte má stálou „rubriku“ pod názvem epifania della belleza-zjevení krásy. (www.upol.cz) 

MGR. JANA MAŘÍKOVÁ 

pracuje v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v oddělení výzkumu Pražského hradu a externě spolupracuje s Egyptologickým centrem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se pozdně antickou a raně středověkou církevní architekturou, zejména vývojem liturgického plánu. Vedle článků v odborném tisku je spoluautorkou knihy Raně středověká sakrální architektura Pražského hradu (9.-11. st.). V současné době vede grantový projekt Basilica Sancti Viti, Wenceslai, Adalberti et Sanctae Marie. Příležitostně přednáší pozdně antickou křesťanskou architekturu. (www.arup.cas.cz) 

Jednotlivé přednášky

PONDĚLI : DOC. LENKA KARFÍKOVÁ, DR. THEOL. postavy latinské tradice 

ÚTERÝ : THLIC. ING. PAVEL KOPEČEK liturgie Adventu

STŘEDA : MGR. JANA MAŘÍKOVÁ sakrální architektura raného středověku 

ČTVRTEK : PHDR. MARTIN HORYNA základní hudební teoretická díla středověku. 

Lektory semináře jsou Jiří Hodina a Veronique Le Guen.

 

Seminář probíhá od pondělka do soboty. Jedná se tedy o 5 nocí a 6 stravovacích dnů. 

Ubytování: 

Nové Adalbertinum (včetně snídaně) 1.500 Kč

Palachovy koleje 1.000 Kč

Církevní ZŠ 150 Kč

Církevní gymnázium B.B. 150 Kč

(spaní na žíněnkách, matracích a karimatkách ve stylu mnišské tradice)

Strava: (oběd, večeře) 600 Kč

Kurzovné: 600 Kč 

Další informace o gregoriánském semináři získáte na internetové adrese: www.diecezehk.cz/cantaetambula

 Pokud se rozhodnete zúčastnit semináře, zašlete, prosím, přihlášku na uvedenou adresu nejpozději do 8. června 2003.

Kurzovné a poplatky za ubytování a stravu uhraďte přiloženou složenkou nebo bankovním převodem. Bankovní spojení:
1006 01 0044/5500
variabilní symbol : 31207
specifický symbol - Vaše rodné číslo

Osobní dotazy, prosím, posílejte na e-mailovou
adresu: cantaetambula@diecezehk.cz
mobil: 604 241 801

Srdečně zdraví
Jiří Hodina a Veronique Le Guen.

upřímné poděkování: Biskupství královéhradeckému, Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově, Arcibiskupství pražskému, časopisům AD a Harmonie 

logo: © Jana Švábová texty: © Jiří Hodina