Zpět

Stanovy Společnosti pro duchovní hudbu
Čl. I. Název, sídlo, územní organizace a právní povaha
  1. Společnost pro duchovní hudbu (dále jen SDH) je dobrovolná nezisková organizace ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, která není zřízena za účelem podnikání. Sdružuje zájemce, kteří svojí činností chtějí přispívat k rozvoji duchovní hudby.
  2. Sídlo SDH je v Praze.
  3. SDH je právnickou osobou ve smyslu § 18 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a může svým jménem nabývat práva a zavazovat se.
Čl. II. Poslání a úkoly SDH
  1. Posláním SDH je:
 1. přispívat ke zvýšení umělecké a obsahové úrovně duchovní hudby provozované při liturgických i neliturgických příležitostech,
 2. přispívat k hlubšímu poznání historie duchovní hudby a zpřístupňovat její hodnoty široké kulturní veřejnosti,
 3. napomáhat k dosažení zásadního obratu v oblasti vydávání notových materiálů a odborné literatury týkající duchovní hudby,
 4. napomáhat při řešení problematiky spojené s péčí o varhany,
 5. přispívat ke zvýšení odborného vzdělání interpretů duchovní hudby.
  1. Své poslání plní SDH především tím, že:
 1. organizuje a zprostředkovává semináře, kurzy, pracovní setkání, přednášky, konference apod. zaměřené k řešení obecných i specializovaných otázek rozvoje duchovní hudby,
 2. vydává samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi neperiodické i periodické publikace i jiné materiály sloužící k interpretační potřebě chrámových těles i širší kulturní veřejnosti, k propagaci vlastní činnosti, k informovanosti a zajištění odborného růstu svého členstva i k dalším odborným účelům a potřebám své činnosti,
 3. pořizuje a rozšiřuje zvukové, obrazové a zvukově obrazové snímky samostatné i ve spolupráci s jinými subjekty,
 4. zprostředkuje a pořádá koncerty přístupné veřejnosti,
 5. stává se členem a podílí se na činnosti národních a mezinárodních organizací stejného nebo blízkého poslání,
 6. zpracovává návrhy a doporučení a předkládá je místům zodpovědným za provozování duchovní hudby na církevní půdě nebo orgánům, organizacím a institucím působícím v oblasti hudební kultury; pro jejich potřeby může vypracovávat odborné posudky a podklady,
 7. obesílá svými členy kongresy, kolokvia, sympozia, kursy a jiné podobné akce pořádané doma i v zahraničí vysílá své členy na zahraniční studijní pobyty,
 8. vytváří zdroje pro financování své činnosti a rozhoduje samostatně o způsobu užití výnosů ze své činnosti i z jiných zdrojů,
 9. uvedené úkoly plní ve spolupráci s jednotlivci i organizacemi doma i v zahraničí.
2.3 Výnosy z činností podle článku 2.2 mohou být použity pouze k naplňování hlavního poslání SDH podle článku 2.1. Čl. III. Členové, jejich práva a povinnosti 3.1 Členství v SDH je dobrovolné a dělí se jednak na individuální a kolektivní, jednak na řádné a čestné.
  1. Individuálním členem SDH se může stát každá fyzická osoba, kdo se ztotožňuje s posláním SDH a hodlá se aktivně podílet na jeho plnění. Řádní členové se přijímají na základě přihlášky a souhlasu výboru SDH. Obdobně se mohou stát řádnými členy také cizí státní příslušníci.
  2. Kolektivním členem SDH se mohou stát organizace, instituce, školy a hudební soubory, i když nemají právní subjektivitu, pokud je jejich činnost v souladu s posláním SDH.
  3. Čestné členství je formou ocenění mimořádných zásluh o rozvoj duchovní hudby.

  4. O udělení čestného členství rozhoduje výbor SDH.
  5. Každý člen má právo:

  6. a) podílet se na činnosti SDH a ucházet se o členství v odborné komisi,
   b) volit a být volen do výboru SDH a dalších volených orgánů,
   c) podávat návrhy, náměty a stížnosti orgánům SDH, včetně žádosti o svolání valné hromady.
  7. Každý člen má tyto povinnosti:

  8. a) jednat ve shodě s posláním SDH,
   b) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů SDH,
   c) platit řádně členské příspěvky (netýká se čestných členů).
  9. Členství zaniká:

  10. a) písemným sdělením člena,
b) zrušením členství,
c) zánikem SDH,
d) zánikem kolektivního člena,
e) úmrtím individuálního člena. 3.8 Zrušit členství může valná hromada a výbor SDH. V případě zrušení členství výborem SDH je možné se odvolat k revizní a smírčí komisi. Až do konečného rozhodnutí revizní a smírčí komise je členství pozastaveno.
Důvody zrušení členství jsou:
a) neplnění členských povinností,
b) činnost člena poškozující nebo znevažující SDH nebo jdoucí proti jejímu poslání.
Čl. IV. Orgány SDH
  1. Orgány SDH jsou: valná hromada, předseda SDH, výbor SDH a revizní a smírčí komise.
  2. Kolektivní orgány SDH jsou usnášení schopné za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
  3. Kolektivní orgány SDH rozhodují nadpoloviční většinou přítomných, pokud není stanoveno výslovně jinak.
Čl. V. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem SDH, rozhoduje o zásadních otázkách SDH. Svolává ji výbor SDH.
  2. Valná hromada volí předsedu SDH, výbor a členy revizní a smírčí komise.
  3. Schází se pravidelně jednou za 2 roky. Mimořádná valná hromada je svolávána na žádost výboru SDH nebo alespoň 1/3 členů (individuálních i kolektivních ).
  4. Valnou hromadu je výbor povinen svolat tak, aby písemné oznámení o jejím konání obdrželi všichni členové zpravidla v době od jednoho do dvou měsíců před datem konání.
  5. Nesejde-li se valná hromada v usnášeníschopném počtu, rozhodne o dalším postupu výbor.


Čl. VI. Výbor SDH

  1. Výbor je výkonným orgánem SDH. Za svoji činnost odpovídá valné hromadě.
  2. Výbor

  3. a) zřizuje a řídí odborné komise, jmenuje a odvolává jejich předsedy, koordinuje činnost jednotlivých komisí,
   b) zřizuje a řídí činnost odboček, jmenuje jejich vedoucí na návrh výborů odboček a odvolává je,
   c) řídí sekretariát SDH,
   d) rozhoduje o všech hospodářských otázkách, zřizuje a ruší účelová hospodářská zařízení dle platných předpisů,
   e) rozhoduje v pracovně právních otázkách,
   f) spravuje majetek SDH,
   g) informuje členy SDH o své činnosti,
   h) závazně jedná ve všech dalších otázkách zájmu SDH.
  4. Výbor výsledky své činnosti předkládá k vyjádření valné hromadě.
  5. Výbor je oprávněn delegovat pravomoci k právním úkonům v jednotlivých oblastech své činnosti na jednotlivé členy výboru anebo jiné členy SDH, včetně oprávnění zastupovat SDH v daných oblastech navenek.
  6. Výbor svolává předseda nejméně 4krát ročně. Výbor svolává předseda i mimořádně na žádost nejméně 1/3 členů výboru.
  7. Výbor rozhoduje za účasti nadpoloviční většiny většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
  8. Výbor je 7 až 15 členný. Výbor může kooptovat nové členy výboru namísto těch zvolených členů výboru, kteří přestali vykonávat svou funkci.
  9. Výbor volí ze svého středu místopředsedy SDH, kteří v určeném pořadí zastupují předsedu v jeho nepřítomnosti.
Čl. VII. Předseda a čestný předseda SDH
  1. Předseda SDH je současně i předsedou jejího výboru. Je volen na období 4let. Přitom je kdykoliv odvolatelný valnou hromadou. Zastupuje SDH navenek, řídí činnost výboru, v běžných věcech řídí činnost sekretariátu.
  2. Valná hromada může na návrh výboru zvolit čestného předsedu SDH. Z funkce čestného předsedy nevyplývají žádné pravomoci. Tato funkce je časově neomezena.
Čl. VIII. Revizní a smírčí komise

8.1 Revizní a smírčí komise prověřuje závažné stížnosti členů, zejména proti výboru a předsedovi SDH a navrhuje nápravná opatření.

8.2 Rozhoduje spory mezi členy. Členu, který se nepodřídí rozhodnutí ve sporu mezi členy, může být členství zrušeno. Rozhoduje o odvolání proti zrušení členství výborem SDH. Z pověření valné hromady reviduje ve vymezeném rozsahu výsledky činnosti výboru, sekretariátu, komisí a odboček. Komise je 3 až 10 členná.Volí si ze svého středu předsedu.Komise předloží valné hromadě podrobný návrh své činnosti po projednání s výborem ke schválení. Členství v této komisi je neslučitelné se členstvím ve výboru SDH a v sekretariátu.


Čl. IX. Odbočky

  1. V zájmu účinného zabezpečování úkolů zřizuje výbor SDH odbočky, které jsou středisky pro řešení otázek spojených s rozvojem duchovní hudby v oblasti jejich působnosti. Odbočky nemají právní subjektivitu, jejich činnost řídí a koordinuje výbor SDH a poskytuje na ni ze svého rozpočtu příspěvky.
  2. Podle potřeb mohou být v rámci působnosti odboček zřizovány také odborné komise. Metodicky je řídí podřízená výboru SDH.
  3. Vedoucí odboček jmenuje a odvolává výbor SDH na návrh výboru odbočky .

  4.  
Čl. X. Odborné komise

10.1 K řešení specializovaných problémů jsou ustavovány z řad zájemců výborem SDH odborné komise.

  1. Odborné komise jsou přímo podřízeny výboru SDH a nemají právní subjektivitu.
  2. Jejich činnost řídí předseda jmenovaný a odvolávaný výborem SDH. Na členství v komisi není právní nárok. Členství v komisi může být výborem SDH kdykoliv ukončeno.

  3.  
Čl. XI. Sekretariát
  1. Sekretariát zajišťuje činnost SDH po stránce organizační a provozní. Organizaci sekretariátu a způsob jeho práce i odpovědnost jeho pracovníků stanoví výbor SDH.
  2. V čele sekretariátu je vedoucí sekretariátu, který odpovídá za jeho činnost výboru SDH, v otázkách běžného v otázkách běžného provozu jeho předsedovi.

  3.  
Čl. XII. Hospodaření

12.1 Prostředky pro svou činnost získává SDH:

 1. z členských příspěvků, jejichž výši odsouhlasí valná hromada,
 2. z příjmů z vlastní činnosti, popř. z výnosu majetku,
 3. z příspěvků a dotací,
 4. z darů, dědictví a odkazů.
  1. Výbor SDH může zřídit a spravovat hospodářská zařízení s vlastní právní subjektivitou. Jejich činnost SDH buď dotuje nebo z výnosu jejich činnosti financuje své potřeby.
  2. Správa majetku a řešení všech hospodářských otázek přísluší výboru, který může výkonem agendy s tím spojené pověřit i jiné jím přímo řízené orgány nebo sekretariát.
  3. V hospodářských věcech jedná jménem SDH předseda SDH nebo zastupující místopředseda společně s vedoucím sekretariátu.
Čl. XIII. Zánik SDH

Zánik SDH je možný jen splynutím s obdobnou neziskovou organizací nebo s neziskovou organizací, jejímž zakladatelem je státem uznaná církev. Podrobnosti určí výbor SDH, který současně rozhodne o vypořádání závazků a pohledávek SDH.

Čl. XIV. Zmocnění

Výbor vydává podrobnější předpisy k provedení těchto stanov. Výbor může v nezbytném rozsahu doplňovat a měnit stanovy především v souvislosti s měnícími se společenskými a právními poměry. Tyto změny musí předložit ke schválení nejbližší valné hromadě, jinak pozbývají platnosti.
Není oprávněn změnit ustanovení o svolávání, postavení a pravomocích valné hromady. Tím není dotčeno ustanovení poslední věty čl. V. těchto stanov.

Nahoru