Kvalifikace a odměňování chrámových hudebníků

Verze schválená na jarním zasedání LK 2002

Cíle:

 1. Služba hudebníků při liturgii je liturgickou službou a jsou na ní jako na takovou kladeny požadavky jak odborné, duchovní jako na laiky působící v pastorační službě církve.
 2. Je chvályhodné, že mnoho hudebníků vykonává tuto službu bezplatně ve svém volném čase jako dobrovolníci. Tento stav bude trvat ve většině farností i nadále. Jejich případná finanční odměna podle možností dané farnosti není předmětem tohoto materiálu.
 3. Je však třeba postupně budovat síť kvalifikovaných profesionálů, kteří kromě zastávání své hudebně-liturgické funkce budou pečovat o vzdělávání a výuku dobrovolných hudebníků. Tito profesionálové budou zařazeni na místa pastoračních asistentů a placeni srovnatelně se státním školstvím. Jako základ pro navrhované finanční ohodnocení byl použit systém uplatňovaný ve státním školství.

Vymezení pojmů

Ředitel kůru =
regenschori
je hudebník, který je zodpovědný za zpěv a hudbu ve farnosti (v kostele) a který je představený všech ostatních hudebníků, kteří zde působí. Zpravidla vykovává povinnosti sbormistra nebo varhaníka. Zajišťuje personální záležitosti sboru a orchestru, vede hudební archiv a připravuje hudební dramaturgii farnosti. Vede agendu případných koncertů duchovní hudby v kostelích farnosti. Je podřízeným spolupracovníkem duchovního správce, je jeho odborným rádcem v oblasti liturgické i duchovní hudby.
Varhaník

je hudebník, v jehož působnosti je hra na varhany včetně výběru písní a žalmů. Působí-li ve farnosti regenschori, je jeho podřízený. Působí-li ve farnosti sbor či schóla vedená někým jiným, doprovází jejich působení při liturgii.

 

Sbormistr-dirigent je hudebník, v jehož působnosti je práce se sborem(sbory, orchestrem) a jejich řízení při liturgii. Není-li ve farnosti ustanoven regenschori, obstarává i personální záležitosti sboru a orchestru a vede hudební archiv.
Vedoucí latinské či české schóly vykonává podobné funkce vůči schóle resp. schólám.
Zpěvák (kantor) je funkce podle instrukce Musicam sacram čl. 21. (Hlavně tam, kde není možno zřídit ani malou scholu, ať je postaráno, aby tam byl nejméně jeden zpěvák nebo dva, řádně vycvičený, který by lidu předzpěvoval alespoň jednodušší nápěvy částí, kterých se má lid účastnit, a vhodně vedl věřící a byl jim oporou. Je prospěšné, aby byl takový zpěvák i v kostele, který má svou scholu, pro takové úkony, kterých se schola nemůže zúčastnit, a přesto se sluší, aby se konaly s jistou slavnostností, a tedy se zpěvem.). Zpěvák vykonává prakticky i funkci žalmisty.

Všechny tyto funkce jsou liturgickou službou. Měly by být vykonávány jen po řádném pověření. Tyto služby - funkce lze podle místních podmínek libovolně sdružovat a kombinovat.

Stupně odborných znalostí:

Úplná znalost

Předpokládá se u vysokoškolsky v oboru vzdělaných hudebníků

Odborná znalost

Předpokládá se u středoškolsky nebo adekvátně tomu vzdělaných hudebníků

Vyšší a nižší základní znalost

Předpokládá se u absolventů základních uměleckých a obdobných škol a absolventů diecézních kursů

Bez hudebního vzdělání

Předpokládá se složení zkoušky v níže navrhovaných dovednostech

 

Vztahy biskup – diecéze - farnost – hudebník

Povolání a ustanovení:

Ve veřejné pastorační službě církve nemůže nikdo působit z vlastní vůle a jako soukromá osoba, ale musí k tomu být Bohem povolán, a proto církví zastoupenou diecézním biskupem vybrán a ustanoven. Kriteria povolání spočívají:

 1. ve správném úmyslu (v poznání služby chrámového hudebníka a v ochotě ji přijmout)
 2. v potřebných fyzických, psychických a sociálních schopnostech a hudebních dovednostech, které byly oceněny udělením stupně liturgicko-hudební kvalifikace.
 3. ve zdravé katolické víře (která vyzařuje ze života, vydává svědectví a je schopná předávání), v křesťanské naději a obětavé sloužící lásce.

 

Pověření:
Pokud je hudebník povolán a biskupem ustanoven, musí být jěště výkonem služby v dané farnosti do služby uveden a to duchovním správcem farnosti, nejlépe před tváří společenství, kterému bude sloužit. Při této příležitosti je s ním uzavřena dohoda o liturgické službě (viz příloha), která specifikuje úkoly, práva a povinnosti obou stran (hudebník - farnost zastoupená duchovním správcem).

 

Pracovně právní vztah:
Většina chrámových hudebníků vykonává a nadále bude vykonávat svou funkci jako dobrovolníci. Pokud jsou hudební liturgické funkce vykonávány ve větším rozsahu, nebo pokud si hudebník jejich provozováním vydělává na živobytí, je třeba, aby byla tato funkce vykonávána v pracovně-právním vztahu a sluší se, aby byla i řádně finančně ohodnocena. Pracovně právní vztah může mít v zásadě tři podoby:

 1. Hudebník zaměstnanec farnosti (řádu, kongregace, kláštera….). Pokud má daná právnická osoba dostatečné prostředky, uzavírá sama s hudebníkem pracovně právní vztah. Doporučená metodika ocenění není v tomto případě závazná, není však vhodné a spravedlivé, aby takto zaměstnaný hudebník byl v méně výhodném postavení, než podle zde navrhované metodiky.
 2. Hudebník je zařazen na místo pastoračního asistenta, jeho zaměstnavatelem je biskupství. Protože se předpokládá, že tímto způsobem budou zaměstnáni pouze vysoce kvalifikovaní hudebníci, prostředky na jeho mzdu je třeba sdružit (státní příspěvek na pastoračního asistenta + příspěvek farnosti + jiné zdroje). Předpokládá se, že část úvazku takového hudebníka bude výuka a vedení dobrovolných varhaníků v regiónu, ve kterém bude působit. Tato výuka bude hrazena frekventanty (kteří mohou uplatnit ve své farnosti nárok na hrazení výloh) a tato částka odvedena na biskupství jako jeden ze zdrojů hudebníkova platu. Při výuce doporučujeme ekumenickou spolupráci.
 3. Hudebník bude mít živnostenské oprávnění a církevní právnické osobě bude poskytovat své služby za úplatu.

Platnost pro dosavadní působení chrámových hudebníků:
Pro chrámové hudebníky, kteří doposud ve farnostech působí, ať jako dobrovolníci nebo na základě pracovně-právního vztahu, se tímto nic nemění, pokud buď hudebník sám, nebo duchovní správce o to nepožádá. 

 

Přílohy:

Jak rozumět tabulkám v přílohách 1 - 6? Najděte se pro příslušnou kvalifikaci odpovídající barvu. Hudebník musí ovládat vše, co je označeno barvou jeho kvalifikace, barvou "nižších" kvalifikací a to, co je v tabulce ještě více vpravo byť nevybarvené.

 1. Dovednosti a kvalifikace ředitelů kůru
 2. Dovednosti a kvalifikace varhaníků
 3. Dovednosti a kvalifikace dirigentů a sbormistrů
 4. Dovednosti a kvalifikace vedoucích latinské chorální scholy
 5. Dovednosti a kvalifikace vedoucích české scholy
 6. Dovednosti a kvalifikace zpěváků
 7. Finanční ohodnocení (není zatím definitivní)
 8. Návrh pověření liturgickou službou pro hudebníka – dobrovolníka
 9. Návrh pověření liturgickou službou pro hudebníka – zaměstnance