Pověření liturgickou službou (dobrovolník)

 

1. Jméno pověřeného:

je tímto pověřen výkonem funkce: ředitel kůru (regenschori) - varhaník – sbormistr - vedoucí české (latinské) schóly - kantor (předzpěvák) 1

Farnost(i) výkonu funkce:

Vikariát výkonu funkce:

2. Ve veřejné pastorační službě církve nemůže nikdo působit z vlastní vůle a jako soukromá osoba, ale musí k tomu být Bohem povolán, a proto církví zastoupenou diecézním biskupem vybrán a ustanoven. Kriteria povolání spočívají:

 1. ve správném úmyslu (v poznání služby chrámového hudebníka a v ochotě ji přijmout)
 2. v potřebných fyzických, psychických a sociálních schopnostech a hudebních dovednostech, které byly oceněny udělenou kvalifikací .............
 3. ve zdravé katolické víře (která vyzařuje ze života, vydává svědectví a je schopná předávání), v křesťanské naději a obětavé sloužící lásce.2
 1. Pomine-li některá ze skutečností uvedených v bodě (a),(b),(c) výše, je to důvod k odejmutí pověření vykonávat službu chrámového hudebníka.
 2. Při výkonu své liturgické služby se bude hudebník řídit
 1. liturgickými předpisy (všeobecný úvod misálu)
 2. ostatními církevními dokumenty o liturgické hudbě, s kterými se bude důkladně seznamovat
 3. pravým duchem katolické liturgické hudby3
 4. dobrým hudebním vkusem
 5. pokyny dohodnutými s celebrantem při přípravě liturgie
  Pokud k dohodě nedojde, nemůže hudebník provádět ty skladby a na tom místě, které a kde si je celebrant jako hlavní odpovědný za průběh liturgie nepřeje. Hudebník však nemůže být zavázán provádět skladby, které odporují bodům 4 a,b,c,d.
 1. V případě skutečností, které brání výkonu služby (nemoc, dovolená, pracovní povinnost) ohlásí tuto skutečnost neprodleně svému nadřízenému (je-li jeho nadřízený ředitel kůru, tedy jemu, jinak duchovnímu správci).
 2. Finanční ohodnocení, které by bylo adekvátní rozsahu obvyklé služby a kvalifikaci hudebníka je .........Kč měsíčně. Hudebník však bude vykonávat svou službu jako dobrovolník.
 3. Za mimořádnou službu (pohřby, svatby) v pracovní době náleží hudebníkovi náhrada ušlého zisku.
 4. Hudebníkovi náleží náhrada výdajů, které jsou s jeho službou spojeny (cestovní náklady, nákup hudebnin, školení a kursy). Tyto výdaje však hudebník předem projedná se svým nadřízeným.
 5. V jednotlivých případech se může hudebník těchto náhrad vzdát.
 6. Nic nebrání tomu, aby hudebník-dobrovolník přijal od farnosti finanční odměnu podle možností farnosti.
 7. Hudebník a jeho rodina mají právo na duchovní dobra, které nabízí směrnice ČBK Duchovní péče o laiky působící v pastorační službě církve.

 

Dne .......................

Farář:.....................

Toto pověření přijímám. .................................................................................

 

1 Nehodící se škrtněte

2 Pokud takové ustanovení hudebník ještě nemá, může být pověřen mimořádným vykonáváním liturgické funkce, jen pokud splňuje body a,b,c).

3 Srovnej např. R.Guardini: O duchu liturgie, Česká křesťanská akademie 1993