Pověření liturgickou službou (zaměstnanec)

 

1. Jméno pověřeného:

je tímto pověřen výkonem funkce: ředitel kůru (regenschori) - varhaník – sbormistr1

Farnost(i) výkonu funkce :...................................................

Vikariát výkonu funkce: .....................................................

 

2. Ve veřejné pastorační službě církve nemůže nikdo působit z vlastní vůle a jako soukromá osoba, ale musí k tomu být Bohem povolán, a proto církví zastoupenou diecézním biskupem vybrán a ustanoven. Kriteria povolání spočívají:

  1. ve správném úmyslu (v poznání služby chrámového hudebníka a v ochotě ji přijmout)
  2. v potřebných fyzických, psychických a sociálních schopnostech a hudebních dovednostech, které byly oceněny udělenou kvalifikací .............
  3. ve zdravé katolické víře (která vyzařuje ze života, vydává svědectví a je schopná předávání), v křesťanské naději a obětavé sloužící lásce.

 

  1. Pomine-li některá ze skutečností uvedených v bodě (a),(b),(c) výše, je to důvod k odejmutí pověření vykonávat službu chrámového hudebníka.
  2.  

  3. Toto pověření je nutným předpokladem uzavření pracovně-právního vztahu mezi pověřeným a příslušným farním úřadem.
  4.  

  5. Odejmutí tohoto pověření může být důvodem k výpovědi pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele.
  6.  

  7. Ostatní vztahy se řídí pracovní smlouvou.

 

Dne .......................

Farář:.....................

Toto pověření přijímám. .................................................................................