Vystoupení delegátů a odborníků na 1. zasedaní sněmu:

PhDr Cáclav Babička - poznámky k IL 112 -116

§ 112
Pojmy kultura a umění se používají promiscue, což není přesné. V tomto paragrafu se nehovoří o kultuře ve smyslu definice uvedené v § 110 sub b), ale o umění, podobně i dále v § 113 sub b) a c).
Materiál se nezmiňuje o odcizení umělců církvím v moderní době a o hledání cest, jak tento odklon překonat.
Materiál neřeší vztah křesťanství k tělesné kultuře a sportu, vstřebání antického ideálu kalokagathie do křesťanského učení, ačkoliv konstituce GS se tomuto problému věnuje v článku 61: „Volného času je třeba správně využívat k uvolnění ducha a k posílení duševního i tělesného zdraví. Tomu slouží rozmanité záliby a zájmy, např. cestování do jiných zemí (turismus), které člověka vnitřně zušlechťují, ale také lidi obohacují vzájemným poznáním, nebo cvičení a sportovní podniky, jež pomáhají k udržení duševní vyrovnanosti jednotlivce i společnosti a k uskutečnění bratrských vztahů mezi lidmi každého postavení, národnosti nebo odlišné rasy.“ Tento aspekt je významný ze dvou hledisek. Věřící sportovci jsou příkladem pro mládež a jako jiné známé osobnosti mohou jen příkladem spojení víry a profesionality ve svém oboru mnoho vykonat ve prospěch evangelizace. Na druhé straně je třeba, aby se církev zabývala i pastorací sportovců, neboť řada jejich utkání a soutěžních akcí se koná ve svátečních dnech. Starostlivá duchovní péče o věřící sportovce musí nalézt způsoby sladění sportovního a duchovního života, aby se věřící sportovci církvi neodcizovali nebo aby ve víře nezlhostejněli.

§ 116
Na tomto místě by se měl připomenout úkol vytvářet umělecké rady z liturgů, umělců, památkářů a poučených laiků, jak na pamatuje konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium v čl. 46 a 126.

Celý diskusní příspěvek

 

Mons. Josef Socha:

Liturgie
Liturgie, téma, o kterém je třeba stále přemýšlet. A to ve světle ducha církve. Zdá se, že někdy v našich liturgických bohoslužbách převažuje lidská tvořivost. Církev ji nevylučuje, ale ona není prioritou. Nejhlavnější není to, co děláme my, ale co s námi a pro nás dělá Bůh. Liturgie by měla mít podle Ratzingera „ráz důstojných repeticí“. V tom je určitá stabilita, která je ale plná dynamiky. Zpřítomňuje se tajemství našeho vykoupení a to vyžaduje pozornost celého našeho bytí. Rozumu, vůle i citu.
II. vatikánský koncil obnovil liturgii dostatečně, takže po léta nemusí docházet k dalším podstatným úpravám. Vyšla ale celá řada dokumentů, kde se zdůrazňuje, že člověk nemůže s liturgií zacházet podle své libovůle. Improvizování modliteb, i eucharistických, přílišné atraktizování toho, co patří k podstatě liturgie, zužuje toto tajemství jen do zákonitostí lidského rozumu a fantazie. Když se ve mši svaté zdůrazňuje víc duch lidové tvořivosti, a nepřevažuje duch církve, jen stěží mohou lidé prožívat při liturgii tajemství svého vykoupení. A je nebezpečí, že jim i to nejposvátnější brzy zevšední. Doporučuji, aby v § 23, kde se hovoří o výzvě věřících k aktivnější a zodpovědnější účasti na bohoslužbách, aby ono „aktivnější“ nebylo chápáno jako pozvání a povzbuzení k větší aktivitě naší lidské tvořivosti. Spíš jde o to, aby to, co děláme my, nám pomáhalo hlouběji prožívat tajemství vykoupení. Přílišným uplatňováním sebe je nebezpečí, že se nám liturgické slavnosti stanou upovídanými, vyprázdní se od skutečnosti tajemství Boha přítomného v liturgii a sotva koho osloví.

Umění – Boží dar
Církev odjakživa pozorně sledovala rozměr Božího daru krásy. Ať už to byla hudba, malířství, sochařství či jiné projevy umění. Ve všem viděla zřetelný dotek Boží stvořitelské lásky, která povznáší lidského ducha. Jak zachází s darem krásy člověk dnes? Jak s ním hospodaříme my křesťané? Nevytrácí se nám z dohledu právě pro spotřebitelskou horečku, která vyprazdňuje touhy lidského srdce i lidského ducha?
Na setkání křesťanských umělců v Kroměříži jsem byl překvapen, jak málo z pozvaných se tohoto kolokvia zúčastnilo. Tam si umělci dosti zvučného jména posteskli, že církev o jejich službu nemá zvlášť velký zájem, a že stojí v určité rezervovanosti k tomu, co vytvářejí. Kumštýř, má-li být dobrým kumštýřem a má-li sledovat ve svém životě skutečnost krásy, nemůže vytvářet díla jen podle ducha veřejného mínění. Má pomoci charismatu, který přijal jako dar od Boha, pozvedat lidskou mysl i srdce k vyšším hodnotám, kterými někdy jako prorok předchází dobu a volá člověka k větší aktivitě v oblasti pravdy a krásy. Snad právě toto si uvědomují ti, kteří byli obdarování charismatem umění. Velmi je zraňuje, když není o jejich tvorbu dostatečný zájem právě ze strany těch, kteří by měli garantovat ty hodnoty, které přesahují lidský rozum.
To, že Svatý Otec napsal jeden ze svých listů v roce 2000 umělcům, strážcům daru krásy, je znamením, že církev pečuje i dnes o tento nezasloužený dar, který byl svěřen právě umělcům, aby s ním dobře a moudře hospodařili.
V Instrumentu Laboris sněmu §112 se píše: „Nejdříve se v církvi musíme učit vést dialog s umělci. Potom teprve následuje dialog s tím, co vytvářejí.“ Aby se začal upřímný a pravdivý dialog se světem kultury, umění, potřebujeme si víc uvědomit, jakou hodnotu pro náš život má dar krásy. Dar, který je odleskem Boží slávy a velebnosti.
Dialog s umělci není jednoduchý. Už také ne proto, že ani oni nedovedou spolu na úrovni komunikovat. Když jsme v Hradci Králové zorganizovali setkání různých povolání (učitelů, lékařů, podnikatelů), pozvali jsme i ty, kteří se živí uměním. Nejmenší počet účastníků mělo právě toto setkání. Je to znamení, že svět umění je zvláštní svět. Možná, že si někteří z pozvaných uvědomovali, že církev nemůže být pro ně takovým mecenášem, jako tomu bylo v dobách dřívějších, a že tedy od ní mnoho očekávat stran zakázek nemohou. Přesto však je třeba vstoupit do tohoto světa krásy barev, hudby, poezie a i tam přinést Kristovo evangelium, ukázat lidem, kteří byli obdarování smyslem pro krásu, na jejich odpovědnost, kterou mají před Bohem i lidmi, a také na to, jak se píše v Instrumentu Laboris, že mají spojovat estetické cítění s askezí a očistou srdce.
Právě toto potřebuje svět umění slyšet nejvíc. Tam, kde chybí u kumštýře smysl pro mravní hodnoty, a tam, kde autor uměleckých děl míří touhami svého srdce jen k tomu, co je přízemní a plytké, nemůže být dobrým reprezentantem a zprostředkovatelem daru krásy. Nehospodaří dobře s těmi schopnostmi, které od Boha přijal jako dar i pro druhé. Právě církev má upozorňovat na to, že každý, kdo chce druhé vychovávat v poznávání hodnot krásy, musí nejprve usilovat o krásu svého vlastního srdce i života.
Mohli bychom následovat příklad celé řady zahraničních diecézí, které se snaží vést dialog se světem umělců, aby si ve světle evangelního poselství uvědomili, oč v jejich uměleckém poslání vlastně jde.
A tak můj příspěvek je poznáním k zamyšlení nad tím, jakou věnujeme tomuto světu kultury a umění pozornost, co pro něj děláme, jak si ho vážíme a jak jsme za něj vděčni a co bychom mohli ještě víc udělat pro to, aby se tento Boží dar umění ukázal v ještě větší síle a pomáhal nám proměňovat lidská srdce.

Celý diskusní příspěvek

Prof. Tomáš Halík - poslední věta jeho příspěvku

IL pojednává redukovaně o „sociální oblasti“ a „kultuře“.

Celý diskusní příspěvek

Zpět na stránku o Sněmu