Zápis schůze výboru SDH ze dne 20. 5. 2003


přítomni: Petr Bajer, Jan Bernátek, Vojtěch Čáp, Marek Čihař, Jaroslav Eliáš, Marek Franěk, Jiří Hodina, Josef Kšica, Jiří Kub, Pavel Svoboda, Petr Vlasatý
omluveni: Petr Chaloupský, Otto Novák, František Šmíd, Daniela Urbancová, Marika Pečená

1) shrnutí oslav svátku sv. Jana Nepomuckého

informuje Josef Kšica:
- v 7 hodin seminaristé v katedrále
- při večerní mši sv. provedena Koželuhova mše

informuje Jaroslav Eliáš: 
- v kostele sv. Tomáše zpívané latinské nešpory, potom průvod na Karlův most, u sochy litanie k sv. Janu Nepomuckému, v kostele sv. Františka z Assisi (u křížovníků) došlo k náhlé změně plánovaného programu (místo Te Deum pouze píseň…)
- napsat děkovný dopis trubačům z Deylovy konzervatoře a kostelníkovi od křížovníků Zajistí Jaroslav Eliáš a Petr Bajer.

příští rok bude dobré pamatovat na následující:
- plakátek včas do Acta curie a Arcidiecézního zpravodaje
- texty nešpor (případně i další texty) doplnit o překlad anglický, německý, španělský s ohledem na internacionální složení farnosti u sv. Tomáše
- zlepšit kooperativní spolupráci a komunikaci s křížovníky. 
- je nutno zvážit spolupráci s p. Kellnarem při příštím ročníku a eventuelní náhradu trubačů na věži lidovým zpěvem. J. Kub vznáší námitku proti lidovému zpěvu v průvodu přes most (průvod je příliš dlouhý (prostorově))
- s přípravou programu bude vhodné začít již během únory-března

2) projednání jednacího řádu výboru SDH

1. Jednání výboru řídí předseda SDH nebo jím pověřený člen výboru
2. Jednání probíhá podle programu. Standardně program obsahuje
a. Kontrolu úkolů zápisu předchozí ho jednání
b. Projednání jednotlivých bodů programu
c. Různé
3. Body k projednání navrhují předseda, členové výboru, revizní komise a členové komisí, shromažďuje je tajemník do tří pracovních dnů před schůzí. Potom vytvoří program a dva pracovní dny před schůzí jej rozešle členům výboru a revizní komise a těm členům odborných komisí, kteří o to projeví zájem.
4. Z jednání výboru se pořizuje zápis. Zápis rozešle tajemník neprodleně všem členům výboru a revizní komise.
5. Jednání výboru je veřejné, stejně tak jako zápis, kromě bodů, o kterých ten, který schůzi řídí nebo výbor nerozhodnou jinak.

Návrh jednacího řádu byl výborem schválen.

3) modely práce odborných komisí (sekcí) SDH

- v komisi pracují členové SDH, bylo by dobré neuzavírat se návrhům odborníků i z řad nečlenů a přizvat je ke spolupráci.
- každá komise má výborem jmenovaného předsedu, který může být výborem odvolán
- předseda komise může rozšířit komisi na takový počet členů, aby tato mohla pracovat na svých úkolech, které si stanoví na základě svého projektu

při příští schůzi proběhne diskuse, zda vnitřní orgány výboru budeme nazývat „komisemi“ či „sekcemi“

4) Je nutno vypracovat rozpočet SDH pro běžnou činnost. 

Netýká se projektů, které bude SDH podporovat. Zajistí komise provozní a finanční.

5) personální obsazení komisí SDH

Výbor prozatím žádného předsedu komise nejmenoval.

komise lidového zpěvu: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Petr Vlasatý; další navržení členové jsou: František Šmíd, Jiří Kub, Jan Bernátek a Marek Franěk
komise chorální: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Jiří Hodina; další členové jsou: Jiří Kub a p. Gerbrich
Jiří Hodina pozval zájemce na seminář „Canta et ambula“, který se bude konat na začátku července v Hradci Králové.
komise informační: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Jiří Kub; další členové jsou: Daniela Urbancová, Petr Chaloupský a Petr Bajer.
komise liturgická: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Jaroslav Eliáš; další členové jsou: Jaroslav Eliáš, Jiří Kub a Josef Kšica. Je nutno zvážit název, který by lépe charakterizoval poslání komise. Toto je jen takové zkratkové vyjádření.
komise sborová: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Marek Franěk po dohodě s Petrem Chaloupským; pro práci spojenou s navázáním a udržováním kontaktů mezi sbory byla navržena Marika Pečená; poradou jsou ochotni přispět Václav Dobrodinský a Josef Hercl.
komise skladatelská: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Jan Bernátek; dalším členem Vojtěch Mojžíš
Paní Šlechtová (Hudební rozhledy) má informace o současných skladatelích, kteří tvoří duchovní hudbu
komise varhanická: sestavením komise a vytvořením návrhu práce byl pověřen Marek Čihař; další členové jsou Pavel Černý a Václav Peter, kteří se v současné době věnují organizování kurzů výuky hry na varhany. Komise by měla pečovat i o nástroje v regionech a pomáhat místním varhaníkům.
komise provozní a finanční: předsedou byl zvolen Jaroslav Eliáš, další členové Pavel Svoboda, Jiří Kub, Petr Bajer. Náplní bude posuzování projektů a financování návrhů odborných komisí.

Příští schůze výboru SDH bude 17. 6. 2003 v 17 hodin v Kolejní etc. - zde předloží jednotlivé komise plán své práce a své rozpočtové požadavky.
Žádný z projednávaných bodů nebyl prohlášen za důvěrný. Informační komise tedy zápis zveřejní.


zapsali: Helena Eliášová a Petr Bajer.