Zápis schůze výboru SDH ze dne 17. 6. 2003


Přítomní (bez titulů a akademických hodností):
Jaroslav Eliáš, Petr Bajer, Jan Bernátek, Vojtěch Čáp, Marek Čihař, Helena Eliášová, Jan Fila, Jiří Hodina, Petr Chaloupský, Jiří Kub, Vojtěch Mojžíš, Otto Novák, Marika Pečená, Pavel Svoboda, Petr Vlasatý

Omluveni: -


Tento zápis ze zasedání schůze výboru SDH v řazení jednotlivých bodů vychází z návrhu programu schůze, který byl rozeslán členům výboru SDH jako přípravný materiál pro jednání.

Progra


a) program schůze byl schválen, doplněn o zprávu Vojtěcha Mojžíše o přípravě koncertu duchovní hudby v rámci Dnů nové tvorby, zároveň přihlásil svůj příspěvek do bodu "různé" J. Kub.
b) krátká rozprava: 
- vnitřní orgány budou - v souladu se stanovami SDH - nazývány komise
- problémy účetnictví, na něž upozornila revizní komise ve své zprávě (ve vztahu k Svatováclavským slavnostem), jsou dle vyjádření J. Eliáše způsobeny nepružností při vyúčtovávání proběhnutých akcí, resp. zpožděním mezi akcí a jejím evidováním v účetních knihách.
Pavel Svoboda informoval o uzavření smlouvy mezi SDH a Psalteriem (v rámci daňové optimalizace): SDH uzavřelo s Magistrátem hl. m. Prahy smlouvu o spolupořadatelství Svatováclavských slavností (SVS); zároveň platí, že Psalterium bude organizovat SVS - za 1.000.000,- Kč od Magistrátu. Dále platí, že náklady na uskutečnění festivalu SVS nese Psalterium.
- tento bod, byť byl ústně diskutován, musí být dodatečně dořešen písemně

Z jednotlivých komisí:

komise sborová (informace podala Marika Pečená)


a) navrhuje uspořádat seminář zaměřený na vyhledávání notových materiálů v duchovní hudbě, jehož úkolem by bylo utvořit pro chrámové hudebníky (zpěváky, instrumentalisty, dirigenty) přehled hlavních fondů v Čechách a na Moravě, přehled dostupných elektronických zdrojů a naučit účastníky efektivně se v nashromážděných materiálech orientovat a zručně v nich vyhledávat a dále s nimi pracovat.
navržený účastnický poplatek 650,- Kč schválen, pro členy SDH bude 80% z částky hradit SDH, přednášející obdrží odměnu cca 1.000,- Kč.
- diskuse o financování akce proběhne e-mailem
organizační zabezpečení: M. Pečená (hlavní garant) ve spolupráci s komisí sborového zpěvu a s výkonným tajemníkem

úkoly: 
- jak sehnat zájemce, jak je svolat a jak si je získat 
...lze využít mj. nově obnovené "Informace SDH" (Petr Bajer)
- očekáváme návrhy konkrétních termínů, možnosti ubytování a návrhy přednášejících


b) navrhuje vhodným způsobem doplnit, resp. rozšířit sbírku notových materiálů dostupných pro praktické provozování duchovní hudby. Jednalo by se podle návrhu o cca 20-30 notových materiálů většího formátu, závažnějšího charakteru, dosud méně rozšířených v běžných knihovnách apod.
M. Čihař vstoupil do diskuse s poznatkem, že na mnohých kůrech je i v současné době možné objevit mnohé historicky cenné hudebniny.
P. Bajer připomněl proměny v personálním obsazení CKK a v současné době nejistou budoucnost dosud samostatně rozvíjeného hudebního oddělení knihovny, která byla sborovou komisí navržena jako "cílový fond", kde by materiály byly deponovány. Zároveň bylo zdůrazněno, že notový materiál má svá specifika pro evidování a že by bylo vhodné, aby případné nové hudebniny (ať už nové tisky či spartace a rukopisy historického materiálu) byly zpracovány pokud možno podle kritérií Souborného hudebního katalogu. Hudební materiál z terénu vypovídá o hudební úrovni toho kterého místa a je důležitým dokladem místní hudební kultury - nebylo by vůbec dobré svážet takové materiály, aniž by o tom nebyl informován Souborný hudební katalog, resp. aniž by to bylo odborně inventarizováno - pí. Petrášková jistě každému, kdo o to bude mít zájem, ráda poskytne další informace. Zároveň bychom měli vycházet z existujících inventářů a soupisů repertoáru, např. stále nepřekonaný "Průvodce po pramenech k dějinám hudby - Fondy a sbírky uložené v Čechách" (Academia, Praha 1969).
J. Kub upozornil na nově vznikající diecézní hudební archiv v Plzni - případné další místo uložení materiálů. Zároveň informoval o vydavatelství Ing. Blably, kde vznikají pozoruhodné počiny, kupř. kompletní vydání díla skladatele Jana Hanuše.

úkoly:
- očekáváme návrhy konkrétních titulů
- kdo bude zodpovědný za práci na tomto úkolu 
- v jakém časovém horizontu dojde k plnění, jak bude aktivita finančně kryta


c) vytvořit koncepci soustavného vzdělávání dirigentů a sbormistrů chrámové hudby (ve spolupráci s institucemi hudebního školství /círk. i necírk./ definovat vhodné formy dálkového studia a výstupní požadavky frakventantů).
P. Vlasatý zmínil kurzy Martina Poruby, které sloužily varhaníkům i sbormistrům, od doby P. Černého došlo ke zúžení pouze na varhaníky.
J. Kub a P. Svoboda zdůraznili zcela zásadní potřebnost a důležitost takové aktivity.

úkoly:
- sekce rozpracuje a konkretizuje návrh (dodá komisi vnitřních věcí, stane se jednacím bodem příští schůze)


d) zprostředkovávat výměnu a vzájemné zpřístupnění notových materiálů mezi sbory
J. Kub hovořil o přípravách databáze - nejprve nutno vytvořit soupisy "Kdo co má" jako podklady pro vzájemné kontaktování se. Problém = databázová aplikace.
P. Svoboda připomněl vhodnost rozpracování interpretačních kurzů duchovní hudby - v této věci bylo v minulosti již mnohé rozpracováno a předpřipraveno, bylo by na čem stavět, od čeho se odrazit.

úkoly:
- J. Kubovi dát návrhy kategorií do databáze (nejde o konkurenci katalogizace, má jít o praktické a jednoduché informace)

komise liturgická (informace podal Jaroslav Eliáš)


- Ostatními členy komise jsou J. Kub a J. Kšica
- Na základě návrhu J. Eliáše došlo ke změně názvu ze současného "komise liturgická" na "komise hudebně liturgická"
- J. Eliáš připomněl, že komise svou činností zasahuje do práce ostatních komisí (zvláště skladatelské, sborové a lidového zpěvu) - specifičnost spočívá v tom, že komise bude prostředníkem mezi církevní hierarchií (zejm. ČBK) a SDH a bude předávat příslušným komisím požadavky liturgů na současný způsob slavení liturgie. 
Informoval o úkolu J. Kuba, který má vypracovat materiály týkající se hudby při bohoslužbách atd. do diskuse s p. kardinálem. 
Zvláštní příprava je věnována připomínce výročí úmrtí Antonína Dvořáka v příštím roce (jednak ve spolupráci s Mezinárodní společností A. Dvořáka organizuje celonárodní uplatnění duchovní hudby skladatele ve farnostech a chrámech, jednak v přípravě pontifikální bohoslužby 1. 5. 2004 v pražské katedrále, jednak ve spolupráci s Interdiecézní liturgickou komisí iniciovala a vypsala soutěž na texty písní (sborů) pro liturgické uplatnění)

úkoly: 
- komise garantuje, že vypracuje v nejkratším možném termínu podkladové materiály (platné zásady) pro skladatele a ostatní potřebné a postará se o všeobecné rozšíření informací o požadavcích liturgů (církevní hierarchie) na hudbu provozovanou v chrámech při bohoslužbách (příp. i mimo ně) - na internetových stránkách SDH, v rámci "Informací SDH" (eventuelně v Katolickém týdeníku, případně připraví zvláštní brožuru, která bude distribuována do farností).

komise skladatelská (informace podal Jan Bernátek)


J. Bernátek informoval o přípravách skladatelské soutěže. Uzávěrka soutěže bude v lednu 2004. 
- Navržené kategorie (mše, sborové moteto, lidová píseň a varh. kompozice /předehra, mezihra, dohra/) byly po diskusi zúženy pouze na dvě - viz úkoly k řešení; vynechané kategorie mohou posloužit při vyhlášení příští skladatelské soutěže, bude-li tato soutěž úspěšná, můžeme zvážit, zda další nevyhlásit např. o Vánocích/. Textové zaměření: velikonoční, mariánské, k Dobrému Pastýři a k sv. Josefu. Soutěž bude dotována celkovou částkou 60.000,- Kč.
- J. Kub vznesl požadavek na skladby: při mešním ordinariu (ať už jej pojmenujeme missa /brevis,solemnis.../ či prostě ordinarium) nelze minout aktivní účast lidu. Skladby, které jsou dědictvím minulosti vznikaly v jiné situaci, než jaká je nyní. Lze očekávat, že pro tyto skladby bude v určitých případech učiněna výjimka a tyto budou moci být užity jako hudební složka liturgie. Nicméně ta díla, která vznikají v současnosti, musí respektovat platnost požadavků II. vatikánského koncilu na liturgickou praxi. Tím není nikterak zakázáno, že nemohou vznikat skladby určené pouze hudebníkům a zpěvákům na kůru, nicméně míra zapojení shromážděného lidu ukáže jejich obecnou liturgickou využitelnost.
- J. Eliáš k tomu dodal, že chrámový poklad hudby starších období se má uplatňovat při koncertech, užití při liturgii podléhá udělení výjimky hlavním celebrantem. Liturgie a hudba má ten vztah, že hudba podporuje liturgii, nikoliv obráceně. Je nezbytně nutné prostudovat si koncilní dokument Sacrosanctum concilium, Instrukci Musicam sacram, List Jana Pavle II. umělcům a platné a aktuální úvody k liturgickým knihám (zároveň J. Eliáš přijal odpovědnost za přípravu platných zásad pro skladatele - viz zápis o komisi hudebně liturgické)
- bylo připomenuto i to, že není doporučeno liturgicky uplatňovat píseň pro sólový hlas

úkoly:
- komise skladatelská sepíše vyhlašovací text (po konzultaci s J. Kubem) - garantem je J. Bernátek 
/budou vypsány pouze kategorie sborové moteto na dané téma a lidová píseň/
- vyhlášení skladatelské soutěže bude publikováno na internetu (stránky SDH - garant J. Kub), ve zpravodaji OSA (garant J. Bernátek), v dalším vybraném tisku (Hudební rozhledy - garant H. Eliášová, případně Arcidiecézní zpravodaj, Informace SDH, Katolický týdeník - ovšem ne jako placený inzerát, pouze informaci s odkazem)

komise finanční (informace podal Jiří Kub)


J. Kub navrhl, že rozdělování finančních prostředků bude v kompetenci těchto orgánů: do 10.000,- Kč J. Kub (předseda komise)
do 100.000,- Kč komise provozní a finanční
nad 100.000,- Kč výbor SDH
byl vznesen předpoklad, že výbor SDH se bude scházet cca 4-krát za rok, kde bude J. Kub informovat o výdajích za uplynulé období, předloží i návrhy zamítnuté.

O předneseném návrhu proběhlo hlasování - všichni přítomní návrh schválili

úkoly:
- J. Kub na každé příští zasedání výboru SDH připraví zprávu o výdajích za uplynulé období.

komise vnitřních záležitostí (informace podal Jaroslav Eliáš)


J. Eliáš podal zprávu o probíhajícím jednání s p. Kvapilem (Mezinárodní společnost A. Dvořáka - IDS) ve věci příprav oslav výročí A. Dvořáka. Informoval o možnosti koncertního vystoupení pěveckého sboru, který (v měsíci březnu, resp. dubnu) přijede z Nizozemí a provede v Čechách (s místním orchestrem) skladatelovo oratorium "Svatá Ludmila". Sbor si nenárokuje honorář ani ubytování, pouze přepokládá od SDH zajištění místa, kde by koncert proběhl (bylo by dobré hledat vytápěný kostel - např. evangelický kostel Nejsv. Salvátora). Dosud není nic oficiálně slíbeno.
V rámci zmíněného jednání byl R. Kvapil informován o přípravách oslav A.D. v rámci SDH, IDS má představu např. 1 vložky v rámci nedělní liturgie ve všech kostelech v rámci ČR, kde to bude provozně možné.

úkoly:
- je potřeba koordinovat spolupráci s IDS - garant J. Eliáš
- zajistit případné vystoupení sboru, nabídnout do farností - zveřejnit v Info SDH
- dojde-li k dohodě s IDS, zorganizovat realizaci

komise lidového zpěvu (informace podal Petr Vlasatý)


P. Vlasatý shrnul výsledky jednání své komise a předestřel následující myšlenky:
Mešní zpěvy jsou uzavřeným souborem písní, do něhož se neplánuje více zasahovat. Co se týče jednotného Kancionálu, navrhuje komise nejprve zjistit průzkumem farností, jaký repertoár chybí, následně pak doplnit zjištěná bílá místa novou tvorbou.
Dosavadní představa - shromažďovat nové písně na internetových stránkách SDH.
Komise dále navrhuje vyzvat varhaníky, aby sbírali ve svých farnostech písně u nich živé, ač v platném kancionálu chybějí - tento repertoár nechť potom zasílají do SDH. Dále vzešel požadavek na texty písní - je nedostatek textů. Tyto by měla zajišťovat komise pro lidový zpěv, lepší by však bylo pověřit tímto úkolem nějakého odborníka (padlo jméno Přemysl Rut; nutno oslovit lidi, kterým je duchovní rozměr života vlastní, nejlépe věřící).
J. Kub navrhl, že je možné vypsat další kolo textařské soutěže. Bylo by možné, že cca jednou za půl roku komise hudebně liturgická a komise lidového zpěvu posoudí shromážděné texty...
P. Chaloupský připomněl, že by bylo vhodné hledat katolické básníky, dále pak konstatoval, že varhaníkům v praxi žalostně chybí drobné varhanní kompozice k písním (fugáta - předehry, mezihry, dohry), a to jak k repertoáru kancionálu, tak k Mešním zpěvům. Nejvíce je tato hudba potřebná k introitům, k offertoriu a jako postludium po mši sv.

úkoly:
- podniknout průzkum farností a zjistit, kterého repertoáru je nedostatek
- vyhledávání textařů, básníků, překladatelů, kteří by tvořili hodnotný a duchovně obsažný materiál sloužící pro následné využití při tvorbě písní.
- rozpracovat podmínky textařské soutěže a vyhlásit ji
- připravit stránky SDH pro shromažďování nově vzniklých (vznikajících) písní
- zorganizovat sběr lokálně užívaných písní a jejich shromažďování
- podílet se na přípravě a iniciování vzniku nových písní, resp. instrumentálních doplňků.

komise informační (informace podal Jiří Kub)


J. Kub stručně informoval o dvou připravovaných projektech:
Jednak jde o vytvoření databáze textů duchovní hudby (v podobě: originální text + překlad do ČJ + liturgická využitelnost). Vzhledem k tomu, že sám navrhovatel vyzkoušel část materiálu zpracovat, odhadl, že kompletní dopracování je otázkou několika let - dlouhodobý projekt. Zpracovatele J. Kub navrhuje hledat mezi řádovými sestrami - kontemplativní řády (dominikánky, karmelitky, františkánky). To všichni přítomní podpořili.
Druhý návrh, který J. Kub podal, se týkal editace skladeb. Dle J. Kuba je potřeba najít a získat někoho, kdo by přepisoval skladby v počítačovém notovém editoru.
P. Chaloupský navrhl, že vše postačí nascanovat. 
P. Bajer oponoval a vyslovil se pro editaci - tištěné noty budou dle něho lepší vizitkou práce SDH, poslouží zároveň jako propagace SDH jako takové.
J. Eliáš seznámil shromážděné s názorem, že součástí soutěže může být vytištění, resp. vysázení not. Vydavatelé si účtují za vypracování jedné stránky formátu A4 cca 200-500,- Kč. Tuto práci by bylo možné nabídnout studentům, matkám na mateřské dovolené... apod.

úkoly:
- kontaktovat řádový dům, resp. řeholnice, které by pracovaly na zpracovávání zhudebňovaných liturgických textů a získat je pro spolupráci
- dořešit zpracovávání hudebnin (scanování / notační program)

komise varhanická a organologická (informoval Marek Čihař)


M. Čihař navrhl práci komise v obou jejích dimenzích - organologické i varhanické.
Co se týče péče o nástroje, je v každé diecézi ustaven diecézní organolog. Činnost komise by mohla jednak podporovat jejich rozhodnutí, jednak nabídnout služby i nekatolickým církvím (v této oblasti již existují první kontakty na Moravě).
Komise dále dala podnět k vytvoření databáze varhanářských firem (vzhledem k tomu, že pro získání živnostenského listu chybí podmínka být vyučen v oboru, v němž dotyčný podniká - tedy v tomto případě opravy varhan - je nutno zabránit neodborným zásahům do nástrojů)
Komise plánuje vést obecně přístupnou evidenci právě probíhajících oprav a rekonstrukcí chrámových nástrojů. Výsledky této práce jsou v současné době prezentovány M. Čihařem ve Zpravodaji památkové péče (zároveň jde i o reklamu firem).
Komise má dva konkrétní úkoly: zprostředkovat a zajistit stavbu varhan v kostele sv. Ludmily v Horních Počernicích - Chvalech (za daných podmínek: živé farní společenství, pravidelně pracující varhaník v místě, fungující sbor, zájem o nástroj projevený finanční spoluúčastí farnosti - SDH dodá finanční injekci). Druhým úkolem v této oblasti je rekonstrukce varhan u sv. Jakuba v Berouně.
Na dotaz P. Chaloupského, zda je možné získat státní dotaci na opravu varhan, M. Čihař odpověděl, že šance je, pokud je nástroj v seznamu památek. Každým rokem jsou podmínky pro získání státní dotace složitější. V současné době je možné získat finance z Fondu movitých památek Ministerstva kultury ČR (tak byly získány prostředky na opravu jednoho nástroje - varhan v Berouně) a z krajských úřadů, kde však jsou obdobné fondy každoročně kráceny (tímto způsobem je financována v současné době oprava 3 nástrojů).

V oblasti péče o varhaníky navrhl M. Čihař vytvořit databázi varhaníků (začít v Praze, potom postupovat dál), dále organizovat doškolování varhaníků v oblasti liturgie, práce s direktářem, práce se scholou, dirigování (v rámci rozpravy se zúčastnění shodli, že SDH by měla nad tímto převzít patronát). Stranou by neměl zůstat plán organizovat (výjezdní) praktické semináře, v rámci kterých by se varhaníci pod dohledem odborníků naučili provádět drobné opravy (lze sloučit se semináři sborové komise).
Komise hodlá sledovat výkony absolventů varhanických škol při přehrávkách (zde opět byla zmíněna potřebnost zveřejnění liturgických pokynů na internetu /úkol J. Kuba/). Byl předložen návrh na koupi samplerů, které by sloužily ke cvičení varhaníků. Zbývá dořešit, kde by byly tyto nástroje uloženy a jak by skutečně vypadalo jejich využití (resp. jak by bylo využití zajištěno). Jeden nástroj tohoto typu totiž již byl před časem zakoupen (při příležitosti návštěvy Sv. Otce Jana Pavla II.) za cca 600.000,- Kč, v současné době je umístěn v prostorách TF a jeho využití je značně poddimenzováno.
Komise dále plánuje pracovat na vytvoření databáze varhanních skladeb využitelných pro liturgii. 
V rámci diskuse byla komentována ne vždy dobrá kvalita hudební složky bohoslužeb, které přenáší ČRo nebo ČT. Vznikla potřeba nějakým způsobem toto zlepšit, otázkou však zůstává, jak toho docílit. J. Kub navrhl psát recenze s připojenými zvukovými ukázkami.V rámci vystoupení P. Vlasatého, J. Kuba a M. Čihaře (a u některých úkolů ostatních komisí) nepadla žádná jména, žádná osobní odpovědnost za zpracovávané úkoly - budou snad veškerou práci provádět sami řečníci? Z hlediska časové dotace na dokončení plánovaných úkolů mnohdy jde o dlouhodobé cíle, bohužel nebyla stanovena hierarchie v rámci přednesených úkolů ani dílčí kroky s blízkým časovým horizontem... (snad i pro přebujele rozvinutou diskusi nad někerými vzniklými otázkami a problémy)
Prosíme členy komisí, aby tyto skutečnosti nějakým způsobem aktualizovali - děkujeme


Příprava koncertu soudobé hudby (informace podal Vojtěch Mojžíš)


Předběžně je objednán sál Bohuslava Martinů v areálu AMU, termín stanoven na pondělí 17. listopadu 2003. Rámcově byl představen i program koncertu (díla Ivana Kurze, Vojtěcha Mojžíše, Františka Fialy...)
V. Mojžíš informoval o financování obdobných akcí ze strany státu - Společnost skladatelů letos nedostala podporu, může se stát, že Dny soudobé hudby budou ohroženy...

úkoly:
- stanovit rozpočet, zatím je plánováno na pokrytí nákladů 100.000,- Kč - bude v kompetenci (a tudíž rozhodne) komise finanční a vnitřních věcí
- dát závaznou písemnou objednávku do konce měsíce (čím dřív tím lépe) - zajistí P. Bajer

Různé


a)
Petr Vlasatý předložil výboru SDH návrh na vypracování hudebního katalogu diecéze (obdobu katalogu duchovní správy). Výbor vyjádřil podporu takovému dílu. Všeobecně bylo přijato, že projekt může vyjít vstříc aktivitám ostatních komisí, které plánují zjišťovat evidence relevantních údajů v rámci svých projektů - bylo navrženo, že hudební katalog bude společným dílem komise lidového zpěvu, komise sborové a organologické.
Bylo by dobré, kdyby se členové výboru zamysleli nad položkami, které by měl katalog obsahovat a informovali (inspirovali) P. Vlasatého, který má za úkol detailněji propracovat projekt. Metodicky by bylo možné vyjít z materiálu, který použil pro svůj průzkum J. Kšica.

b)
problém nedostatku textů byl řešen v rámci diskuse o činnosti komise lidového zpěvu

c)
Informace SDH se připravují, před prázdninami by mělo vyjít nové číslo. V rámci periodika bude prostor pro prezentování jednotlivých komisí - jedná se nejen o prezentaci té které akce, ale i o reklamu šíře a záběru činností SDH - proto prosíme a zároveň naléhavě doporučujeme, aby v rámci každé komise byl ustaven někdo, kdo by připravoval příspěvky a zasílal je P. Bajerovi, který zodpovídá za vydávání časopisu. 
Rozsah časopisu by měl být 2 (max 3) dvojlisty A5 (tj. 8 nebo 12 stran) - vzhledem k tomu, že bude toto číslo rozesíláno poštou, bylo doporučeno, aby rozsah byl spíše při spodní hranici. Perioda vycházení - 2 měsíce.
Uzávěrka je plánována na 24. června 2003, bude-li vše podle pánu a nedojde-li k žádným komplikacím, bylo by dobré, aby připravované číslo vyšlo v pátek 27. června 2003 (v nejhorším případě v pondělí 30. června 2003). V den vydání bude rozeslán časopis spolu se složenkou na zaplacení členských příspěvků SDH.

d)
J. Kub předložil výboru SDH návrh na zakoupení digitálního fotoaparátu (bude pod patronací M. Čihaře) a minidiscu (o něj se bude starat J. Kub) pro potřeby SDH.
V rámci diskuse otevřel P. Chaloupský otázku koupě kvalitního mikrofonu a scaneru se snímatelným polem formátu A3 - tyto návrhy zatím nebyly schváleny.


Na závěr schůze doporučil předsedající J. Eliáš komisím, aby se často scházely, diskutovaly o svých problémech a neklesaly na duchu, když se objeví komplikace. Navrhl termín příští schůze výboru SDH - na počátek měsíce října 2003 (bude upřesněno e-mailovou poštou). Do té doby nechť pracují všichni na úkolech, které si stanovili, aby mohli předložit výboru nejen inventuru dosavadních zpracovaných úkolů, ale i konkrétní požadavky na pomoc ze strany SDH.

Zapsali: Petr Bajer a Helena Eliášová

Protože nebylo o žádném projednávaném bodu rozhodnuto, že bude neveřejný, je možné tento zápis zveřejnit. Což činím. JiKu