INFORMACE SDH - červenec 2003

Vydává Společnost pro duchovní hudbu, 160 00 Praha 6, Kolejní 4, tel.: 220181710

 

Vážení přátelé,

srdečně vás všechny zdravím opět asi po roce a rád bych vás seznámil alespoň prostřednictvím zprávy přednesené na valné hromadě SDH 17.5.2003 s činností Společnosti pro duchovní hudbu za poslední dva roky. V usnesení valné hromady je uveden nově zvolený výbor SDH. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem členům odstupujícího výboru za jejich práci pro SDH a zvláště těm, kteří již do nového výboru nechtěli kandidovat. Je to především pan dirigent Josef Hercl, který byl u samého zrodu SDH a po celou dobu byl členem výboru. Rovněž pan Václav Dobrodinský, Dr. Evžen Kindler a Dr. Markéta Kabelková, ale i nejmladší člen Jan Fila, kterému přejeme hodně sil do úspěšného dokončení studia. Věřím, že ani jeden z nich se nepřestane o práci Společnosti zajímat a stále budou ochotni nám pomoci svou radou či svými bohatými zkušenostmi.

Nově zvolený výbor zkusí pracovat opět v komisích, aby celá práce SDH nespočívala na dvou nebo třech lidech. Myslete tedy na nás, abychom při příštím hodnocení mohli konstatovat, že jsme zase o kousek dále ve svém snažení o povznesení přejeme hodně sil do úspěšného dokončení studia. Věřím, že duchovní hudby jak po stránce technické, tak i obsahové.

Je mou povinností též připomenout, že k povinnostem člena SDH patří zaplacení členských příspěvků - o co vás všechny prosím - ať už při-loženou složenkou, nebo převodem na číslo účtu SDH: 40134-011/0100. Výše členských příspěvků zůstává 100 Kč.

S mnoha pozdravy a přáním všeho dobrého 

Jaroslav Eliáš, předseda SDH 

Zpráva o činnosti Společnosti pro duchovní hudbu za uplynulé období, tj. od 24. 2. 2001 do 17. 5. 2003

Minulá valná hromada zvolila výbor Společnosti ve složení: Čihař, Dobrodinský, Eliáš, Fila, Hercl, Kabelková, Kub, Novák, Svoboda, Šmíd. Revizní komisi: Peter, Kindler, Lukeš. Jako předsedu Společnosti volí na další čtyřleté období Jaroslava Eliáše, kancelář vedla Lucie Kábelová. Výbor se ve svém funkčním období v letech 2001-2003 sešel 12-krát.

Plnění úkolů z usnesení valné hromady 24.2.2001:


a) nové stanovy dle nových právních předpisů byly evidovány na MV ČR
b) čl. VI odst. 3 byl doplněn dle návrhu
c) účetnictví a daňová přiznání prováděla na základě mandátní smlouvy účetní paní Vinklerová.

Práce SDH dosud probíhala stále pouze na úrovni členů výboru SDH, takže bych spíše měl dále mluvit o činnosti jednotlivců.

Reprezentativním - i když ne hlavním - projektem SDH jsou stále Svatováclavské slavnosti (P. Svoboda), které jsou i vzhledem k Magistrátu hl. m. Prahy a jeho dotaci - celoroční náplní kanceláře SDH. Myslím tím přípravu dramaturgie, sjednávání smluv s umělci a konečná realizace koncertů a liturgických slavností (mše, nešpory na sv. Ludmilu a sv. Václava). Tím plní SDH svůj úkol zvyšování úrovně programů koncertů duchovní hudby. Právem byl v posledním čísle časopisu Varhaník tento stav v Praze kritizován. 

Činnost hospodářského zařízení Psalterium s.r.o., kterému byl od 1. 1. 2002 arcibiskupstvím pražským (AP) svěřen provoz kostela sv. Mikuláše na Malé Straně ke koncertnímu využití a zajištění prohlídek kostela (P. Svoboda a J. Eliáš). Stručně mohu uvést, že za uplynulý rok po odvedení povinné částky na AP byla činnost zisková a lze tedy počítat s tím, že SDH bude moci do budoucna finančně podpořit některé projekty splňující grantová kriteria vypsaná SDH. 

Již nyní se koncertní činnost v kostele sv. Mikuláše radikálně změnila. Především je zcela průhledné účetnictví, to bylo prováděno spolu s účetnictvím SDH již výše jmenovanou paní účetní. Program koncertů je zcela v souladu s liturgickým rokem a je předkládán ke schválení na AP. Vzhledem k finančním povinnostem - tedy z důvodů ryze komerčních - jsme koncerty zaměřili též na zahraniční turisty, a proto i některé dříve kritizované programy (Ave Maria apod.) nebylo možné okamžitě odstranit. Další novinkou je častější účinkování varhaníků, kteří konají pravidelnou stálou varhanickou službu ve svých chrámech, a to asi 2x častěji než varhaníci čistě koncertní. Ne nedůležité je i předplatné, které jsme zavedli pro větší dostupnost koncertů i pro tuzemské zájemce. Abonentka je na 10 libovolných koncertů v roce dle vlastního výběhu, přičemž na jednu abonentku mohou jít až 3 osoby. Cena jednoho koncertu tak činí jen 100 Kč. V péči o dramaturgii během liturgického roku jsme zavedli cyklus duchovních kantát J.S.Bacha: v době postní, velikonoční a na Svatodušní svátky kantáty dle příslušného období, na podzim pak ještě dvě kantáty. I na tyto koncerty platí abonentka.

Festivalu "Dny soudobé hudby" jsme se zúčastnili v roce 2001. Tohoto úkolu se po úmrtí Karla Skleničky ujal Dr. Vojtěch Mojžíš. Koncert byl opět velmi úspěšný, o čemž svědčí též velký zájem i z řad hudebních skladatelů.
Svatojánské slavnosti (J. Kub a J. Eliáš) jsou od samého obnovení v roce 1991 organizačně zcela zajišťovány SDH: od oslovení zúčastněných farností u sv. Tomáše a Křížovníků, apoštolského nuncia v ČR, přípravu textů pro věřící, zajištění trubačů a sezvání choralistů až po zajištění oblečení pro ně. Svým zcela liturgickým zaměřením zapadají do oslav svátku sv. Jana Nepomuckého.

Spolupráce s liturgickou komisí pražskoplzeňskou, která byla navázána, (J. Eliáš, J. Kub a J. Kšica) se uskutečňuje na jejím zasedání vždy dvakrát ročně. Byly předloženy k projednávání tyto návrhy: v roce 2001: Odměňování varhaníků, zpráva do Acta Curiae AP o monitorování chrámových sborů. Byl nám dán úkol vypracovat způsob pověřování varhaníků liturgickou službou V roce 2002: Dr. Kubem podrobně rozpracován návrh na odměňování varhaníků, referováno o zkušenostech prvních měsíců vlastní církevní agentury Psalterium, vytváření koncepce výběru a provádění liturgické hudby na základě materiálů pro sněmovní kroužky, jednáno o zpěvníku s využitím gregoriánského chorálu včetně chorálních pašijí, iniciován vznik nových písní použitelných při bohoslužbách (= jako přínos k výročí A..Dvořáka v roce 2004). SDH byla pověřena vypsáním soutěže. V jarním zasedání r.2003: byly předloženy texty, které v soutěži vynikly - mohou být využity pro nové kompozice mešních písní (textovou revizi provedl Dr. Rut), byl schválen způsob pověřování varhaníků liturgickou funkcí (uvedení varhaníků do jejich služby spojené s požehnáním /za účasti farnosti a během mše sv./), informováno o možnostech grantů SDH. SDH byla pověřena, aby za AP spolupracovala na přípravě nového zpěvníku spolu s kompetentními osobami z brněnské diecéze - což jistě svědčí, jak věříme, o dobrém renomé SDH.

Zavedení webových stránek na internetu je úkol jistě nelehký a péče o ně je zcela profesionální záležitostí Dr. Kuba.

Mám li na závěr zhodnotit činnost výboru SDH, nemohu říci že by nepracoval. Bylo toho jistě dost, co na svých zasedáních výbor řešil. Zde se vše diskutovalo i se všemi ostatními členy výboru. Stále však hlavní cíl - zvýšení úrovně duchovní hudby jak po stránce technické, tak i obsahové - bude asi vyžadovat ještě mnoho úsilí. To nemohou dělat jen dva nebo tři členové výboru. Proto do budoucna bychom si přáli, aby jedním z hlavních úkolů SDH bylo zaktivizování a zapojení dalších členů do našeho díla, kteří by pracovali ve svých regionech, a obnovení odborných komisí, které by byly v kontaktu s našimi regionálními pobočkami.

Zbývá ještě dodat, čeho jsme si vědomi, že se nepodařilo: realizovat Dny soudobé hudby 2002, setkání chrámových sborů, péče o databázi členů SDH, kurzy pro varhaníky, které vede Pavel Černý, jsou zcela bez účasti SDH...

Jaroslav Eliáš

Nová budoucnost SDH?

Na valné hromadě SDH, na kterou jste byli všichni pozváni dopisem z 24. dubna 2003 a která se konala v sobotu 17. května 2003 od 10 hodin na Týnské faře, byl zvolen nový výbor Společnosti (uvádíme bez titulů a akademických hodností - jen souhrnně: všichni jsou, jak jsme měli možnost poznat, velmi vzdělaní, obětaví a podle jejich slibu jsou ochotni ze svého času a energie přispět ve prospěch SDH, jak jen to půjde): Jaroslav Eliáš - předseda SDH, byl zvolen na čtyřleté období, bude tedy předsedou, dá-li Bůh, i v následujícím čase; dále (abecedně řazeno): Jan Bernátek, Marek Čihař, Marek Franěk, Jiří Hodina, Petr Chaloupský, Josef Kšica, Jiří Kub, Otto Novák, Marika Pečená, Pavel Svoboda, František Šmíd, Daniela Urbancová, Petr Vlasatý. Nově byla zvolena i revizní komise ve složení Vojtěch Čáp, Václav Peter a Jan Lukeš.

Během zasedání nejvyššího orgánu SDH zazněl velmi snažný požadavek na rozšíření našich aktivit. Nově zvolenému výboru byl valnou hromadou uložen mj. důležitý úkol - získat pro činnost Společnosti další spolupracovníky a převést aktivity výboru v co největší míře na práci v jednotlivých komisích. Své poslání totiž plní SDH, jak uvádějí její stanovy, především tím, že organizuje..., vydává..., pořádá..., zprostředkovává... - a to není v silách několika málo jednotlivců. 

Zároveň bylo apelováno na znovuoživení bulletinu "Informace SDH". Tento zpravodaj Vás bude, vedle soustavně aktualizovaných internetových stránek (adresa: www.sdh.cz), od nynějška pravidelně v dvouměsíčních intervalech seznamovat s aktuálním stavem SDH ve všech jejích údech. Ustavené komise zde budou přinášet zprávy o své činnosti za uplynulé období, o tom, co se již podařilo či co se jak daří. Zároveň hodláme na těchto stránkách poskytovat informace pro všechny zájemce o jakoukoliv spolupráci, budeme přinášet i pozvánky na plánované akce. Proto Vás prosíme: Kdo budete mít, vážení čtenáři, zájem o zasílání Informací SDH poštou, uvědomte nás o tom - napište, zamailujte či telefonicky objednejte tuto službu. Rádi Vám vyhovíme. Jsme si totiž moc dobře vědomi toho, že veškeré naše aktivity budou jen tehdy užitečné, budou-li vycházet vstříc potřebě praxe. 

Pište nám tedy o svých zkušenostech, o tom, jaké máte své osobní postřehy, kam bychom měli zaměřit naši pozornost prioritně, abychom neminuli... Chceme být prospěšní, chceme přispívat ke zvýšení úrovně provozované duchovní hudby, k hlubšímu poznávání jejích hodnot, chceme pomáhat. V žádném případě však nepředpokládáme, že ty konkrétní úkoly, které právě řešíme, jsou jedinými problémy v obecném měřítku, které Vás trápí, resp. které od nás očekáváte vyřešit. Činnost, kterou nový výbor SDH plánuje rozvinout, bude, vzejde-li od Vás taková potřeba, modifikována, upravena. Proto od Vás očekáváme podněty, spoluúčast, návrhy, informace o dění ve Vaší farnosti, ve vašem kostele... Záleží (mimo tolik potřebného Božího požehnání pro naši práci) na každém z nás, ale i na každém z Vás (popravdě řečeno, nemáme o Vás mnoho zpráv - byli bychom rádi, kdyby tomu tak nebylo), jak se působnost SDH v budoucnu rozvine a jak poroste práce na vinici Páně. 

Petr Bajer

Nové komise a jejich plány

Výbor SDH na svém prvním zasedání 20. května 2003 pověřil některé své členy, aby sestavili nové komise a přizvali podle svého uvážení spolupracovníky, kteří by byli ochotni být přítomni nejen fyzicky... Vzhledem k tomu, že od té doby již proběhla i druhá schůze výboru (17. června 2003), na níž měly pověřené osoby podat zprávu o úspěšnosti svého dosavadního snažení, můžeme Vám nyní přinést alespoň stručné informace o plánech činností, které by měly být dříve či později uskutečňovány. Zároveň předesíláme, že informace zde otištěné nejsou z kapacitních důvodů našeho listu vyčerpávající a že budeme pravidelně v každém dalším čísle Informací SDH přinášet zprávy o aktuálním dění. 

Pozn: 
1) pořadí, v němž jsou komise uvedeny nikterak nevypovídá o jejich pořadí důležitosti, kterou jim přikládáme. 
2) sestavovatelé komisí převzali odpovědnost za rozvržení plánu svých aktivit, a to jak krátkodobých, tak i dlouhodobých; zároveň garantují, že jejich plány budou systematicky uskutečňovány, aby výsledky jejich snažení byly využitelné i prakticky.

Komise informační (sestavením byl pověřen Jiří Kub)

Kromě správy webových stránek na internetu (www.sdh.cz) a starosti o bulletin Společnosti "Informace SDH" připravuje mnohé zajímavé projekty, o nichž přineseme zprávy v některém z příštích čísel.

Komise chorální (sestavením byl pověřen Jiří Hodina)

Podle svěřených informací plánují rozvíjet svou činnost ve třech směrech:
1) vytvářet publikace, nakupovat a na internetu prezentovat chorální literaturu v celém jejím spektru (připravuje se např. spis o chorální semiologii)
2) vzdělávání choralistů s výhledem na užití nastudovaného repertoáru při liturgii (když něco nastudujeme, tak to také někde zazpíváme)
3) spoluorganizovat pravidelné užití chorálu v liturgii (podporovat svou aktivní účastí ty liturgické příležitosti, kde se chorál užívá)

Mimo zde uvedených aktivit plánovaných přidáváme jednu žhavou novinku - seminář, na kterém Jiří Hodina v současné době již pracuje - detaily naleznete na internetové adrese http://www.diecezehk.cz/cantaetambula

Komise sborová (sestavením byla pověřena Marika Pečená)

Cílem práce je nabídnout hudebníkům více příležitostí k rozvoji obecných hudebních dovedností i specifického vzdělání v duchovní hudbě (tato část nabídky i profesionálním hudebníkům), prostřednictvím následujících mechanismů:

* Semináře
* Letní školy a soustředění
* Doplnění notových fondů
* Koncepce soustavného vzdělávání
* Posílení komunikace mezi sbory

Pro podzim - zimu 2003/2004 připravujeme seminář s názvem VYHLEDÁVÁNÍ NOTOVÝCH MATERIÁLŮ V DUCHOVNÍ HUDBĚ, kde se dozvíte jak postupovat, když hledáte noty od skladatele X na skladbu Y a nechcete aby X a Y bylo stále stejné. Součástí budou informace o hlavních notových fondech v Čechách a na Moravě, informace o elektronických zdrojích, metodách vyhledávaní apod. 

Navržená osnova:
1) Informační zdroje v duchovní hudbě (základní bibliografie - slovníky, databáze). "Jak postupovat, když sháním noty od skladatele X na skladbu Y"
2) Hlavní hudební knihovny a archivy v ČR a co od nich lze očekávat. Rukopisy. Vzácné tisky. Běžné tisky. Hlavní souborná vydání a tématické katalogy.
3) Hudební oddělení NK - hlavní fondy, přehled služeb...
4) Spartace historických rukopisů - úvod do problematiky.
5) On-line zdroje notových materiálů a problémové vyhledávání (neznám autora, nebo název díla atd.).
6) Autorská práva vydavatelů hudebnin, OSA.
7) Hudební oddělení centrální katolické knihovny a diecézní hudební fondy
8) Případové studie: (příklad) 
a) sbírka hudebnin na kůru v XY - spartace a realizace.
b) obstarání notových materiálů (tisky) nedostupných ve veřejných sbírkách v ČR.

Případné vaše připomínky k osnově semináře, i připomínky praktického charakteru, jsou velmi vítány. (kontakty na dosavadní členy sborové komise SDH Marika Pečená pecena@sdh.cz; Marek Franěk mfranek@volny.cz; Petr Chaloupský chalpetr@volny.cz).

Komise lidového zpěvu (sestavením byl pověřen Petr Vlasatý)

Přestože si v současné době při výběru písní většinou bohatě vystačíme s Mešními zpěvy a Kancionálem, není daleko doba, kdy začnou definitivní práce na přípravě zpěvníku nové generace. Mešní zpěvy jsou souborem historických písní vybraných tak, aby pokrývaly pokud možno celý liturgický rok. Tento zpěvník je považován za uzavřenou kapitolu a do vyčerpání jeho zásob se nebude dále vyvíjet. K dalšímu rozvoji je tak předurčen Kancionál, který v té stávající verzi ještě naposledy vyjde, snad již letos o prázdninách. Prvořadým úkolem je zjistit a pojmenovat příležitosti, ke kterým se v současném Kancionálu nenachází vhodná píseň. Na tento úkol pak naváže shánění takových písní - jednak zcela nových (v průběhu podzimu 2003 bude vypsána nová textařská soutěž na texty, které by pak byly dány ke zhudebnění) a jednak těch, které se v některém kostele zpívají, ale nejsou uvedeny v žádném ze současných zpěvníků (očekáváme aktivní spolupráci varhaníků - připravujeme výzvu do Arcidiecézního zpravodaje). Písně, které takto získáme, budou postupně zveřejňovány na internetu. Z takto vzniklého archivu budou za několik let některé písně doplněny do současného Kancionálu. 

Připravujeme (ve spolupráci s komisí sborovou a organologickou) též průzkum personálního obsazení na kůrech a vznik databáze varhaníků a sbormistrů. Tento úkol se nachází ve fázi přípravy. Čeho se takový průzkum bude týkat a jakou formou se bude provádět? O tom Vás budeme informovat v některém z příštích čísel. 

Komise organologická a varhanická (sestavením byl pověřen Marek Čihař)

Komise si vytvořila bohatý plán aktivit, a to jak v oblasti organologické, tak i varhanické.
Co se týče první skupiny úkolů, je komise díky svému personálnímu složení připravena poskytovat ve zmíněné oblasti nejrůznější poradenskou činnost, půjde však i o vytváření podmínek pro spolupráci diecézních organologů při výběrových řízeních na opravu či stavbu nových varhan nebo při kolaudacích nástrojů opravených či nově postavených - zde se počítá s maximálním ekumenickým nasazením a otevřeností.
Jistě přínosná by měla být vznikající databáze varhanářských firem působících v ČR, jejichž činnost budeme v budoucnu nadále sledovat.

Mezi konkrétní úkoly, které komise již rozpracovala, patří řešení stavu chrámových nástrojů v Praze Horních Počernicích (kostel sv. Ludmily) a v Berouně (kostel sv. Jakuba).
V péči o praktické varhaníky komise počítá mj. s vytvořením databáze varhaníků, kteří působí v jednotlivých farnostech, pro které posléze plánuje organizovat specializované kurzy s důrazem na liturgii, vedení chrámového sboru či scholy, dirigování, problematiku nácviku nových písní..., ale také semináře ve vybraných varhanářských dílnách nebo pod vedením zkušených varhanářů, během kterých se budou moci zájemci naučit, jak vyhledávat drobné defekty nástrojů (visící či neznějící tóny), jak udržovat nástroj v provozuschopném stavu, jak ladit... - cílem bude vymezení oblasti zásahů, které smí varhaník provádět (s návodem, jak je provádět) a kdy už je nezbytná pomoc specializovaného servisu.
Komise chce sledovat úroveň varhanických kurzů, zúčastňovat se přezkušování absolventů varhanických kurzů (zejm. znalosti z oblasti liturgie a církevních dokumentů o hudbě).
V neposlední řadě pak je v plánu vytvořit databázi vhodných skladeb pro liturgické účely s informacemi, kde může uvedený materiál zájemce získat.
Výhledově se počítá i se zajištěním servisu v půjčování notového materiálu pro varhany, aby nebyla porušována autorská práva.

Komise hudebně liturgická (sestavením byl pověřen Jaroslav Eliáš)

Svou činností plánuje spolupracovat a zasahovat do oblastí ostatních komisí, zvláště komise skladatelské, které předává požadavky liturgů na současný způsob slavení liturgie podle III. vydání Missale romanum, a komisím lidového zpěvu a sborové. V tvůrčím kontaktu s interdiecézní liturgickou komisí iniciovala komise soutěž na texty písní (event. sborů) pro liturgické uplatnění v rámci připomínky výročí úmrtí Antonína Dvořáka v roce 2004, v tomto směru spolupracuje i s Mezinárodní společností A. Dvořáka, pro kterou je partnerem v oblasti duchovní tvorby skladatele a jejího provádění v kostelech při bohoslužbách nebo koncertně - zvláštní příprava je věnována bohoslužbě v sobotu 1. května 2004 (výročí Dvořákova úmrtního dne) za účasti pana kardinála. Při této příležitosti by měla být provedena skladatelova Mše D-dur, po mši sv. bude následovat koncert z vítězných skladeb vypsané soutěže.
Komise dále ve spolupráci s interdiecézní liturgickou komisí připravuje komentovaný přehled liturgických předpisů a pravidel, který bude sloužit skladatelům, varhaníkům a ředitelům kůrů.

Komise skladatelská (sestavením byl pověřen Jan Bernátek)

Komise přispívá společnému dílu tím, že jednak její členové komponují nové skladby, jednak komise jako celek dává podněty k organizování skladatelských soutěží. 

Dnes přinášíme hned dvě důležitá oznámení:
1) Vyhlašujeme skladatelskou soutěž při příležitosti připomínky již stého výročí úmrtí skladatele Antonína Dvořáka 
(- o tom více viz str. 12 tohoto čísla Informací)
2) Všechny zájemce o novou tvorbu zveme na koncert z nových skladeb v oblasti duchovní hudby, který v rámci "Dnů soudobé hudby" připravujeme na pondělí 17. listopadu 2003.

Komise finanční (sestavením byl pověřen Jiří Kub)

Komise bude v úzké spolupráci s ostatními složkami SDH řešit všechny otázky a problémy související s finančním plánováním, s hospodařením, s případnými investicemi a s krytím provozu SDH. Bližší informace přineseme v některém z příštích čísel.

Komise vnitřních věcí (provozní) (sestavením byl pověřen Jaroslav Eliáš)

Komise bude koordinovat činnosti ostatních složek SDH v mezidobích mezi zasedáními výboru Společnosti a zprostředkovávat kontakty mezi SDH a vnějšími institucemi.
V současné době je již komise zaměstnávána jednáním s Radoslavem Kvapilem, který předsedá Mezinárodní společnosti Antonína Dvořáka. Obě instituce připravují pro příští rok projekt soustřeďující se na skladatelský odkaz Antonína Dvořáka.

Komise Svatováclavských slavností (sestavením byl pověřen Pavel Svoboda)

Komise vlastně nemusela být nijak složitě sestavována. Vždyť úspěšnost tohoto festivalu dokazuje, že personální obsazení bylo dobře promyšleno a odpovědnost je svěřena do správných rukou. 

ZAUJALA VÁS VIZITKA NĚKTERÉ Z KOMISÍ? Ujišťujeme Vás, že naše činnost nebude jen plané schůzování, chceme vytvářet příležitosti k Vašemu rozvoji. K tomu však nezbytně POTŘEBUJEME ZPĚTNOU VAZBU OD VÁS. Jedině tak máme šanci společně prosadit drobné, ale třeba i větší projekty a někam konkrétně směřovat. 
Kontakt na nás: Společnost pro duchovní hudbu, 160 00 Praha 6, Kolejní 4;
telefon 220 181 710; e-mail sdh@sdh.cz 

Festival Svatováclavské slavnosti 

Letos proběhne již podvanácté. Od počátku devadesátých let minulého století si získal své stálé místo mezi hlavními kulturními akcemi zářijové Prahy. Tentokrát proběhne od pondělí 15. září do neděle 28. září. Jako každý rok, tak i letos se snažila dramaturgie představit posluchačům zajímavý program, ve kterém by si každý našel "to své". Bohatství žánrů sahá od gregoriánského chorálu přes středověký vícehlas, hudbu renesanční a barokní až k současné hudbě a populárnějšímu spirituálu. Nechybí ani koncert z tradice židovské hudby. Tím chce také dramaturgie naznačit snahu o ekumenický charakter festivalu. Předprodej vstupenek byl zahájen 10. června. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 220 181 710 od pondělí do pátku 9-16h. E-mailová adresa kanceláře festivalu je svs@sdh.cz.Těšíme se na Vaši návštěvu!

Jan Baťa

Společnost pro duchovní hudbu ve spolupráci s agenturou Psalterium s.r.o. a s Interdiecézní liturgickou komisí pražsko-plzeňskou vypisuje 
skladatelskou soutěž ke 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka.Vyhlašuje tyto tři soutěžní kategorie:

A: Skladby pro smíšený sbor a capella nebo s doprovodem varhan pro vstup (introitus), k obětování (offertorium), k přijímaní (communio) a závěr (postludium) pro tyto příležitosti:
1) Sv. Josefa (1.5.)
2) Neděle Dobrého Pastýře (4. neděle velikonoční)
3) Společné mariánské texty
B: Píseň pro lidový zpěv včetně varhanního doprovodu na strofické texty na výše uvedená témata. Ke zhudebnění v kat. B doporučujeme vítězný text textařské soutěže SDH. Užití jiného textu prosím konzultujte s hudebně-liturgickou komisí SDH(.
C: Skladby pro varhany jako: Předehru (preludium), Mezihru (interludium) nebo Dohru (postludium) k písním z Kancionálu (společného zpěvníku českých a moravských diecézí) nebo z Mešních zpěvů.


Je třeba zohlednit úroveň amatérských těles při volbě interpretační obtížnosti a vhodnost skladeb pro liturgické užití !

Texty ke kategoriím A, B jsou k dispozici na adrese:
- http://www.sdh.cz/diskuse/texty_pro_skladatele_1.htm 
- nebo budou na vyžádání zaslány v písemné formě.

Celková délka skladeb zaslaných do soutěže by neměla přesáhnout 20 min, jednotlivé části u kat. A do 4 min, u kat. C. Předehra do 2 min., Mezihra do 3 min, Dohra do 4 min.
Uzávěrka soutěže: skladby budou doručeny do konce ledna 2004.
Skladby musí být původní, napsané od r. 2003
Soutěž je anonymní, partituru označte heslem a v zalepené obálce označené stejným heslem napište kontaktní informace (jméno, adresa, e-mail, telefon)
Finanční odměna - oceněné skladby jsou dohromady dotovány celkovou částkou 60.000,- Kč.
Autoři souhlasí s tím, že oceněné skladby budou zveřejněny na www.sdh.cz (formát *.PDF), budou volně použitelné v rámci bohoslužeb a přípravy budoucích zpěvníků (kat. B) a budou uvedeny na koncertě 1.5.2004.

Skladby zasílejte na adresu: Společnost pro duchovní hudbu
Kolejní 4, 160 00, Praha 6
( Kontakt: Jaroslav Eliáš, Kosárkovo Nábřeží 1, Praha 1, elja@post.cz nebo kub@sdh.cz .