Ročník 12 - 2004, číslo 2 - duben

 

Valná hromada

 
V sobotu 6. března 2004 se na Varhanické škole za účasti 27 členů konala valná hromada jednoty Musica sacra. 
 
Zahájili jsme ji tradičně zpěvem písně k Duchu Svatému a pokračovali zprávou o činnosti v uplynulém roce, kterou přednesl předseda Jednoty, otec Karel. Šlo o hodnocení akcí minulého roku, o kterých jste průběžně informováni ve zpravodaji. Příjemnou zprávou bylo zjištění, že naše členská základna vzrostla o 40 členů – jednota má momentálně 446 členů. 
 
Následovala zpráva o hospodaření od předsedy revizní komise Ing. Laudáta. Hospodaření jednoty bylo v roce 2003 pasivní – rozdíl příjmů a výdajů činil –15.130,60. Byl hrazen z přebytku z minulého roku.
 
Obě zprávy valná hromada schválila.
 
Po diskusi, při které se hovořilo hlavně o novém kancionálu, snadno hratelném doprovodu ke kancionálu a o chrámových sborech dětí a mládeže, následovalo občerstvení s neformální výměnou názorů a postřehů z praxe.
Diskuze – valná hromada jednoty Musica sacra
 
V úvodu seznámil P. Karel Cikrle přítomné s novým vydáním žaltáře, který je možno zakoupit v kanceláři jednoty Musica sacra.
 
V rámci diskuze se rozpoutala debata kolem nutnosti zpracování nového kancionálu. Někteří přítomní vyjádřili přesvědčení, že současný kancionál je již zastaralý a že by pomalu měly být zahájeny práce na kancionálu novém. Tento názor však nebyl názorem převážné většiny členů. Zazněly zde hlasy, které spíše poukazovaly na potřebu maximálního využívání současného kancionálu (některé písně jsou dodnes neznámé) a na nutnost doplnění některých jeho částí. S tímto názorem vyjádřili souhlas i předsedající valné hromady. Zejména P. Karel Cikrle jako předseda jednoty souhlasil s tím, že je nutno vybrané časti kancionálu doplnit a slíbil, že v budoucnu se bude tímto problémem zabývat předsednictvo jednoty.
 
Dalším diskutovaným bodem bylo vydávání Zpravodaje. Do budoucna se uvažuje o spojení Zpravodaje jednoty Musica sacra a Zpravodaje vydávaného Společností pro duchovní hudbu. Po vzájemné dohodě jsou již na internetové stránky Společnosti pro duchovní hudbu zařazena čísla Zpravodaje. Tyto stránky je možno shlédnout na adrese www.sdh.cz. Byly prezentovány různé názory na formu vydávání tohoto společného zpravodaje. Přítomní na jednu stranu vyzdvihli rychlost a finanční úsporu elektronické formy, na druhou stranu však bylo zdůrazňováno, že ne každý má přístup k internetu a pro mnoho lidí je písemná forma stále přijatelnější. Diskutován byl také obsah Zpravodaje a přítomní byli vyzváni k psaní příspěvků, ve kterých by mohl být například prezentován průřez činnosti chrámových sborů a uveden přehled hudebních děl prováděných při různých příležitostech (vánoce, velikonoce, svátky v liturgickém roce).
 
Dále se hovořilo o problému náboru nových členů sboru. Přítomní uvedli své praktické zkušenosti s prací v místních farních sborech. Znovu byl zmíněn obecně platný fakt, že ve sborech chybí mužské hlasy a práce s takovými sbory vede nutně k jisté improvizaci a nutnosti úprav skladeb. Velmi dlouze se diskutovalo k problému kvality interpretovaných skladeb a k problému hudebních skupin dětí a mládeže, které zpívají za doprovodu kytary. Z diskuze vyplynulo, že je nutné respektovat věk interpretů a zpěváků a umožnit tak s jistou dávkou tolerance postupný růst k hudbě kvalitnější. Důležité je však přitom nezapomínat na skutečnost, že hudba provozovaná při vlastní liturgii nesmí být rušivým elementem, ale naopak musí vést ke zprostředkování intenzivnějšího duchovního prožitku všem přítomným. Všichni se shodli na tom, že snaha o kvalitní interpretaci kvalitní hudby se týká jak rytmické, tak také vážné duchovní hudby. 
Marie Kozáková 
 

Výročí varhan v Milonicích

 
Mnoho našich kůrů se potýká s problémem špatného stavu varhan.Varhany v Milonicích (okres Vyškov) postavil v roce 1823 – tedy před 180 lety – František Harbich. Nástroj patří k měnšímu typu varhan. Jak je pro Harbicha typické, jejich dispozice vychází ze zásad barokního varhanářství. Nástroj se do dnešní doby dochoval téměř v původní podobě. Na Vyškovsku jsou to zřejmě nejstarší varhany. Před několika lety se nám svépomocí podařilo restaurovat alespoň jejich skříň. Ta je dnes nádhernou ozdobou jinak střízlivého interiéru kostela. Nástrojová část však stále čeká na odbornou ruku zkušeného varhanáře. 
 
Proto jsme v loňském roce přišli s projektem “Rok 2003 – 180 let varhan v Milonicích”. Vedla nás k tomu lidová moudrost, že “lépe než nadávat na tmu je zapálit svíčku”. Výročí stavby nástroje se ukázalo jako vhodná příležitost představit jeho přednosti i nedostatky. Především jsme chtěli vytvořit mezi lidmi povědomí o historické hodnotě nástroje, upozornit na špatný stav varhan a konečně nabídnout hodnotný duchovní a kulturní program po dobu celého roku 2003. Celý projekt se současně ukázal i vhodnou příležitostí k popularizaci varhanní hudby i varhan samotných a k prezentaci liturgického dění a hudební kultury naší farnosti.
 
Nyní lze tedy vzpomínat na “kantorský” koncert se zvukem virginalu, chorální mši se Svatomichalskou gregoriánskou scholou z Brna, letní cyklus písní Adama Michny a zejména na vyvrcholení celého roku Dnem vrhan v říjnu. Dopolední slavnostní mši svatou a odpolední varhanní koncert naplnil krásnou hudbou znamenitý pražský varhaník Pavel Černý. Během roku se uskutečnily také tři prohlídky varhan s odborným výkladem.
 
Domnívám se, že celý rok splnil naše očekávání. Zejména se probudil zájem lidí ve farnosti i mimo ni o osud nástroje. Na restaurování varhan se podařilo získat zatím sice jen malou finanční částku, ale obrovským vkladem je zejména dobrá vůle duchovního správce P. Miroslava Slavíčka a mnohých farníků. Díky tomuto pochopení může náš “varhanní projekt” pokračovat.
 
V letošním roce chceme navázat na naše loňské aktivity. Opět se nám naskytla příležitost tentokrát v národním kulturním projektu ČESKÁ HUDBA 2004. Doufáme, že se nám podaří opět v několika akcích představit milonický kůr s jeho varhanami a hudební činností jako něco, co může přispět nejen ke kultivaci liturgického slavení našeho farního společenství, ale i k obohacení kulturního života obce a kraje.
Roman Hofr, kantor a varaník v Milonicích
 

Setkání

 
Nesoutěžní ekumenická přehlídka chrámových sborů dětí a mládeže Setkání se bude konat v neděli 25. dubna 2004 v kostele sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti.
 
Program Setkání bude podobný jako loni.
 
Mše pro účastníky s hlavním celebrantem P.Václavem Sloukem bude v 10:30, vlastní přehlídka začíná ve 14:00 a bude zakončena minikoncertem společných skladeb kolem 16:00. 
 

Varhanní zájezd 2004

 
Letošní varhanní zájezd je naplánován na sobotu 8. května 2004.
 
Odjedeme autobusem od kostela na Křenové ulici v 900h. Pojedeme nejdříve do Křenovic, kde stojí nové varhany, o kterých jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje. Zde se zdržíme asi do 1030h. Potom budeme pokračovat prohlídkou dalších varhan, a to v Louce u Velké nad Veličkou. Odtud odjedeme asi ve 1230h do Nivnice, kde budeme mít hodinovou pauzu na společný oběd. Po obědě vyrazíme na poslední zastavení našeho zájezdu – do Bojkovic, kde pobudeme zhruba do 15h. Předpokládaný návrat do Brna je kolem 17. hodiny večer.
 
Předpokládáme, že si budete chtít varhany nejen prohlédnout, ale také si naně zahrát. Proto si nezapomeňte vzít s sebou na zájezd noty, abyste mohli varhany vyzkoušet.
 
Zájezd bude stát asi 70 Kč, pokud se autobus naplní celý. Stačí, když zaplatíte, jako obvykle, při nástupu do autobusu. Je třeba, abyste se závazně přihlásili písemně, meilem nebo telefonem, nejpozději do 30. dubna 2004. Nevyplatilo by se jet s poloprázdným autobusem, proto se volná místa pokusíme doplnit dalšími zájemci. 
Jiří Sehnal
 

Sborování

 
Všechny chrámové sbory zveme na Sborování – nesoutěžní přehlídku chrámových sborů dospělých, která bude tradičně v sobotu 12. června 2004. Bude se konat již po sedmé, tentorkát v Újezdě u Brna, v kostele sv. Petra a Pavla.
 
Nenechte se odradit tím, že vám váš sbor nepřipadá dokonalý, tato přehlídka je určena všem chrámovým sborům, ne profesionálním. O přihlášky můžete žádat v naší kanceláři, kde je k dispozici také společná skladba pro letošní ročník – O salutaris hostia od Karla Steckera, a to do 7. května 2004.
 

Kurz gregoriánského chorálu

 
Církevní střední varhanická škola v Opavě pořádá od pondělí 19. dubna do středy 21. dubna 2004 kurz gregoriánského chorálu. Kurz bude zahájen v 9 hodin ve veklké aule CSVŠ v Opavě. Na programu jsou teoretické přednášky na těma dějiny gregoriánského chorálu a nácvik praktického zpěvu při bohoslužbě. Kurz vede Fr. Gregor Baumhof, OSB, profesor na Hochschule für Musik v Mnichově. 
 
Účastnický poplatek je 200,- Kč, je možno zajistit oběd, popř. ubytování. Přihlášky zasílejte ihned 2004 na ředitelství CSVŠ Beethovenova 1, Opava 1; tel.: 553 714 257, e-mail: info-csvs@opava.cz
 

Informace z kanceláře

 
Stále více členů Musica sacra využívá internetu. Pro nás je rozesílání Zpravodaje mailem mnohem jednodušší, proto prosíme ty, kteří by upřednostnili zasílání Zpravodaje v elektronické podobě, o zaslání své mailové adresy.