Texty pro skladatelskou soutěž 2003-2004.

Pokud budou skladatelé vybírat jiné texty, než jsou zde uvedené, nebo texty nevítězných příspěvků textařské soutěže, doporučujeme předem konzultaci s komisemi SDH, kontakt kub@sdh.cz. Pro práci s texty textařské soutěže je vhodné obrátit se na SDH, který předá skladatelům kontakt na autory textů.

 

Texty ke sv. Josefu (1.1.):

Vstup:

Graduale romanum (Ps. 33(32),18.19.20 et 1):
Ecce óculi Dómini super timéntes eum, sperántes in misericórdia eius, allelúia: ut erípiat a morte ánimas eórum: quóniam adiútor et protéctor noster est, allelúia, allelúia. Ps: Exsultáte iusti in Dómino: rectos decet collaudátio.
Překlad textu Gr.R.:
Hle, Pánovy oči bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milosrdenství, aleluja. Jejich duše vytrhl ze smrti, neboť je naším příznivcem a ochráncem, aleluja, aleluja.
V: Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímí, vzdejte mu chválu.
Srovnej ekum. překlad Ps 33,18-20 a Ps. 33.1
Graduále simplex (Mat 1,20):
Ioseph, fili David, noli timére accípere Maríam cóniugem tuam: quod enim in ea natum est, de Spíritu Sancto est.  (TP.: Allelúia) + verše žalmu 91.
Překlad textu Gr.sim.:
Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout svou snoubenku Marii. To co v ní bylo počato je z Ducha svatého.
Srovnej ekum. překlad
Missale Romanum (Mat 24,45)
Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit dominus super familiam suam. 
Překlad textu (srovnej): 
Hle, služebník věrný a rozumný, kterého Pán ustanovil nad svou čeledí.
  Český misál (Žalm 127,1-2):
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jíst z výtěžku svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Srovnej ekumenický překlad Ps 128, 1-2.
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

K přípravě darů
 
Graduale romanum:
In te te sperávi, Dómine: dixi: Tu es Deus meus, in mánibus tuis témpora mea. (TP.: Allelúia). 
Srovnej Neovulgata Ps. 31(30), 15,16
Překlad textu Gr.R.:
V tebe, Hospodine, doufám a říkám: ty jsi můj Bůh, můj osud je ve tvých rukou. Aleluja.
Srovnej ekum. překlad 
Graduale simplex (Lk 2,51):
Descéndit Iesus cum eis, et venit Názareth, et erat súbditus illis. (TP: Allelúia). + verše žalmu 1.
Překlad textu Gr.sim.:
Ježíš se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Srovnej ekum. překlad
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

K communiu
 
Graduale romanum (Srovnej Ps 18(17),3) :
Dóminus firmaméntum meum, et refúgium meum, et liberátor meus: Deus meus adiútor meus. TP.: Allelúia. + verše žalmu 18(17), 4. 7ab. 7cd. 28. 2í. 32. 33. 36.
Překlad textu Gr.R.:
Hospodin je má tvrz, mé útočiště, je mým osvoboditelem. Můj Bůh je tím, kdo se mě ujímá. Aleluja.
V: Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála * byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
Hospodin je ....
V: V soužení jsem vzýval Hospodina, * k svému Bohu o pomoc jsem volal.
V: Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, * mé volání proniklo až k jeho sluchu.
V: Bože, ty lid ponížený zachraňuješ, * ale povýšené nutíš klopit oči.
V: Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. * Můj Bůh září do mých temnot.
V: Kdo je Bůh kromě Hospodina, * kdo jiný je skála, než Bůh náš!
V: Bůh, který mě opásává spravedlností * a mou cestu činí dokonalou.
V: Tvoje pravice mě podpořila, * tvá mírnost mé síly rozmnožila.
Srovnej ekum. překlad 
Graduale simlex (Mat 24,45)
Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit dominus super familiam suam. TP: Allelúia. + verše žalmu 21(20)
Překlad textu (srovnej): 
Hle, služebník věrný a rozumný, kterého Pán ustanovil nad svou čeledí. + žalm 21, srovnej ekum. překlad
Missale Romanum (Mat 25,21)
Euge, serve bone et fidélis: intra in gaudium Domini tui.
Překlad textu (srovnej): 
Služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého Pána.
  Český misál (Žalm 127,1-2):
Ať mluvíte nebo konáte cokoli, všechno dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
Srovnej ekumenický překlad
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

 Píseň ke svatému Josefu - vítězný text textařské soutěže SDH.

Introitus
Kráčel jsi cestou málo prošlapanou
pokory, ticha, bez zbytečných slov,
zatímco jiní křivdy splácí ranou
a z řečí staví jistotě své krov.
Josefe chránil’s Krista s Marií
i my dnes o tvou něhu prosíme.

Byl’s pouhý tesař, muži nazaretský,
k tobě však mluvil Boží posel sám.
Ať v uších ztichne vířivý hluk světský
a slovo svaté přijde také k nám.
Josefe chránil’s Krista s Marií…

Offertorium
Když do vyhnanství vedl’s Dítě s Matkou
a v oběť dal jsi pohodlí a klid,
Pán v bezpečí byl, byť jen chvíli krátkou,
vždyť na smrt pro nás časem zvolil jít.
Josefe chránil’s Krista s Marií…

Kéž i my, Kriste, Tebou provázeni
hned vykročíme, když nás zavoláš,
na cestu, která naše zvyky mění,
na jejím konci čeká Otec náš.
Josefe chránil’s Krista s Marií…

Communio
Na dlaních zhrublých každodenní prací
choval jsi Krista, k srdci přivíjel
a když se v srdcích Boží blízkost ztrácí,
Pán svolí, abych okusit Jej směl.
Josefe chránil’s Krista s Marií…

Ten tichý plamen ať v nás nezhasíná,
jenž zažíhá se Boží blízkostí
a hřeje, jako první pohár vína,
jejž vypijeme v Jeho království.
Josefe chránil’s Krista s Marií…

Texty pro neděli Dobrého Pastýře (4. velikonoční):

Vstup:

Graduale romanum Ps. (33(32), 5.6. 1.):
Misericórdia Dómini plena est terra, allelúia: verbo Dei caeli firmáti sunt, allelúia, allelúia. Ps.: Exsultáte iusti in Dómino: rectos decet collaudátio.
Graduále romanum (překlad):
Země je plná Hospodinova milosrdenství, aleluja. Jeho slovem byla upevněna nebesa, aleluja, aleluja.
V: Jásejte, spravedliví, v Hospodinu, přímí, vzdejte mu chválu. 
Srovnej ekum. překlad Ps 33,5-6 a Ps. 33.1
Graduale simplex: nemá vlastní text  
Misale Romanum: stejný text jako v graduálu   
  Český misál:
Země je plna Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa, aleluja.
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

K přípravě darů:
 
Graduale romanum: (Ps 63(62),2.5):
Deus, Deus meus, ad te de luce vígilo: et in nómine tuo levábo manus meas, allelúia.
Graduále romanum (překlad):
Bože, můj Bože, po tobě se ohlížím již od úsvitu, aleluja. V tvém jménu pozvedám své ruce, aleluja.
Srovnej ekum. překlad Ps 62,2 a Ps 63,5
Graduale simplex: nemá vlastní text  
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

Ke communiu:
 
Graduale romanum (Io. 10,14):
Ego sum pastor bonus, allelúia: et cognósco oves meas, et cognóscunt me meae, allelúia, allelúia.
+ Ps. 23(22) 1-2a. 2b/3a. 3b/4ab. 4cd. 5ab. 5cd. 6ab. 6cd. nebo Ps 33(32) 1. 12. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 22
Graduále romanum (překlad):
Já jsem pastýř dobrý, aleluja. Znám své ovce a ony znají mě, aleluja, aleluja.
VV: Postupně všechny verše žalmu 23(22)
Srovnej ekum překlad Io, Ps23, Ps 33,1, Ps33,12-15, Ps 33,18-21.
Graduale simplex: nemá vlastní text  
Missale Romanum: 
Surréxit Pastor bonus, qui ánimam suam pósuit pro óvibus suis, et pro grége suo mori dignátus est, allelúia.
Překlad textu: 
Vstal dobrý Pastýř, který dal svůj život za své ovce, a uznal za vhodné umřít za své stádce, aleluja.
  Český misál:
Jako překlad výše.
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.


Mešní zpěvy k Dobrému pastýři

Introitus
Samotou trpěl jsem
tam mezi srázy pýchy,
na stráních svévole
samotou trpěl jsem.

V kořenech zapleten
svých představ, snů a plánů,
vysněná svoboda
pouhé je bezvládí.

Pak krok jsem zaslechl:
ze slepé jámy volám,
Pastýři uslyš mne,
Pastýři vyslyš mne.

Offertorium
Ač Bůh nás ve svých dlaních svírá,
národy soudí právem Tvůrce sám,
Jej Dobrým vyzná lidská víra,
se srdcem jemným, přichází-li k nám.

A že ses nechal zabít, Pane
v Beránčí kůži, vhodné k obětem,
dnes Pastýřem Tě nazýváme,
znáš smrt: z ní vstal jsi vládnout nad světem. 

Communio
Když zaslechli jsme Pánův hlas
s úsvitem hned jsme vykročili
a nedbali jsme na své síly,
když zaslechli jsme Pánův hlas.

Tys dovedl nás k pramenům
a Bůh nám setřel slzy z očí,
Beránku, Pane, Bráno ovčí,
tys dovedl nás k pramenům.

My znaveni se napili
z vody, jež pro nás přichystána,
zadarmo, z milosti je dána,
my znaveni se napili.

 Píseň k Dobrému Pastýři - vhodná jako závěr

Svět jako velký ovčinec,
my do něj uvedeni,
nám Bůh dal pastviny, ne klec,
v nichž nesvobody není.

Jsme volní jako mořský pták,
když do vln složil křídla,
pak znovu stoupne do oblak,
kde větrná má sídla.

Chceme-li šplhat do strání,
než vyčerpáme síly,
Tvá moc nám stroze nebrání
a zná vždy lidskou chvíli.

Ttexty mariánské:

Vstup:

Graduale romanum (Sedulius):
Salve sancta parens, eníxa puérpera Regem, qui caelum terrámque regit in saécula saeculórum. (TP: Allelúia, allelúia). + Ps 45(44),2,11,12
Graduále romanum (překlad):
Buď pozdravena, svatá Rodičko, Matko, kterás porodila Krále, který vládne nebem a zemí na věky věků.
V: Moje srdce překypuje dobrem, * věnuji své dílo Králi.
V: Poslyš dcero a viz, nakloň své ucho, * zapomeň na svůj lid, na svůj otcovský dům.
V: Neboť Král zatouží po tvé kráse, * je to tvůj Pán a jemu se klaněj!
žalmové verše srovnej ekum. překlad Ps 45,2
Ps 45,11-12
nebo
Graduale romanum (Ps 45(44),13.15.16 et 2):
Vultum tuum deprecábuntur ones dívites plebis: adducéntur regi vírgines post eam: próxime eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne. TP: Allelúia.
V: Eructávit cor meum verbum bonum: dico ego ópera mea regi.
Graduále romanum (překlad):
Před tebou se budou klanět všechna bohatá knížata lidu, s tebou budou s jásotem uvedeny ke Králi panny, tvé 
družky. 
V: Moje srdce překypuje dobrem, * věnuji své dílo Králi.
srovnej ekum. překlad Ps 45,13, Ps 45,15-16 a Ps 45,2 
Graduale simplex:
Beáta Mater et intácta Virgo, gloriósa Regína mundi, itercéde pro nobis ad Dóminum, allelúia.Descéndit Iesus cum eis, et venit Názareth, et erat súbditus illis. (TP: Allelúia). + verše žalmu 46(45).
Překlad textu Gr.sim.:
Blažená Matko a neporušená Panno, slavná Královno světa, oroduj za nás u Pána, aleluja. + verše žalmu 46, srovnej ekum. překlad
Missale Romanum: 
Beáta es, Virgo María, quae ómnium portásti creatórem; genuísti qui te fécit, et in aetérnum pérmanes Virgo.
nebo:
Benedícta es tu, Virgo María, a Dómino Deo excélso prae ómnibus muliéribus super terra; quia nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum.
srovnej Iudith 14,7.9
nebo:
Erant discípuli perseverántes unanímiter in oratióne cum María matre Iesu, allelúia. Srovnej Act 1,14
Překlad textu: 
Blahoslavená jsi, Panno Maria , která jsi nosila Stvořitele všech. Porodilas toho, který tě stvořil, a na věky zůstaneš Pannou. Aleluja.
nebo:
Požehnaná jsi, Panno Maria, před všemi ženami na zemi od Pána, Boha nebes, proto tvé jméno budou velebit tak, že neustane mezi lidmi tvoje chvála.
nebo:
Učedníci setrvávali svorně v modlitbách s Marií, Ježíšovou Matkou, aleluja. Srovnej ekum. Skutky 1,14
  Český misál:
Bude doplněno.
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

K přípravě darů
 
Graduale romanum (Lc 1, 28. 42):
Ave María, grátia plena, Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui. TP: Allelúia.
Překlad GR (Luk 1,28. 42)::
Buď pozdravena, Maria, plná milosti. Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Aleluja.
nebo Graduale romanum: 
Beáta es, Virgo María... jako výše
 
nebo: Graduale romanum (Ps 45(44),3):
Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in aetérnum, et in saéculum saéculi. TP: Allelúia.
Překlad GR (žalm 45,3):
Na tvých rtech je rozlita milost. Proto ti Bůh požehnal na věky a na věčné časy. TP: Aleluja.
nebo: Graduale romanum:
Felix namque es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol iustítiae, Christus Deus nester.
Překlad GR:
Zajisté jsi požehnaná, svatá Panno Maria, a veškeré  chvály hodná, neboť z tebe vzešlo světlo spravedlnosti, 
Kristus, náš Bůh.
nebo: Graduale romanum:
Recordáre, Virgo Mater, in conspéctu Dei, ut loquáris pro nobis bona, et ut avértat idignatiónem suam a nóbis. Srovnej Ier 18,20
Překlad GR:
Pamatuj, Panno a Matko, abys odvrátila od nás své rozhořčení a abys před Hospodinem mluvila v náš prospěch. Srovnej ekum. Jer. 18,20
Graduale simplex (Lc 1, 28. 42):
Ave María, grátia plena, Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus. TP: Allelúia.+ verše žalmu 85(84), 2. 11-13
Překlad textu Gr.sim (Luk 1,28. 42):
Buď pozdravena, Maria, plná milosti. Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami. TP. Aleluja.+ verše žalmu 85,2. a 85, 11-13
  Vítězný text z textařské soutěže SDH
Ostatní texty soutěže zde.

Ke communiu
 
Graduale romanum (Lc 11,27):
Beáta viscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium. TP. Allelúia. + Ps 45(44), 2ab. 10b. 11-16 nebo can. Magnificat Lk 1, 47-55 
Graduale romanum - překlad (srovnej Lk 11,27): 
Blahoslavené je lůno Marie Panny, které nosilo Syna věčného Otce. + Žalm 45, 2ab. 10b, 11-16 nebo can. Magnificat Lk 1, 47-55 
nebo Graduale romanum:
jako viz výše Diffúsa est grátia 
+ Ps 45(44), 2ab. 10b. 11-16 
nebo Graduale romanum - překlad viz výše "Na tvých rtech..." + Žalm 45, 2ab. 10b, 11-16 
nebo Graduale romanum (srovnej Ps. 87(86),3 a Luc. 1,49):
Gloriósa dicta sunt de te, María: quia fecit tibi magna qui potens est. + can. Magnificat Lk 1, 47-55 
nebo Graduale romanum (srovnej žalm 87,3 a Luk 1,49) - překlad:
Slavné věci jsou v tobě hlásány, Maria, neboť ti učinil veliké věci ten, který je mocný.
+ Magnificat Lk 1, 47-55 
Graduale simplex:
Beáta es Virgo María, quae ómnium portásti creatórem. TP: Allelúia. + can. Magnificat Lk 1, 47-55 
Překlad textu Gr.sim:
Požehnaná jsi, Panno Maria, kterás nosila stvořitele všeho. TP. Aleluja.+ + Magnificat Lk 1, 47-55 
Missale Romanum (Lk 1, 49)
Fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.

nebo:
Beátám me dícent omnes generatiónes, quia ancíllam húmilem respéxit Deus.
nebo:
Laetáre, Virgo Mater, quia surréxit Christus de sepúlcro, allelúia.
Překlad textu (Luk 1,49)
Ten, který je mocný mi učinil veliké věci, jeho jméno je svaté. 
nebo:
Budou mě blahoslavit všechna pokolení, neboť na poníženou služebnici shlédl Bůh.
nebo:
Raduj se Panno a Matko, neboť Kristus vstal z hrobu, aleluja.
  Český misál:
Bude doplněno.
  Ostatní texty soutěže zde.

 Píseň k Panně Marii (vstup)

Jsi krásná dívka, Maria
a já ti hold svůj vzdávám.
Však kdo jsem, drahá Paní, já,
že přízeň očekávám.

Váháním duši spravuji
a ty jsi řekla: “Ano!”
Já v příšeří si libuji,
ty průzračné jsi ráno.

Proveď mne, Panno, cestami,
když na nich stále bloudím.
Ať hřích, jejž pýcha vnukla mi,
mne v nebi neodsoudí.


Píseň k Panně Marii (příprava darů)

Kdo to dnes dokáže
obléct se do pokory
a přes vysoké hory
navštívit Alžbětu,
přes hory slabosti,
všech problému a strachu
vydat své nohy prachu
kdo to dnes dokáže?

Je snad, kdo dokáže
vydržet na Golgotě
chvíli stát nepohnutě,
být uvnitř křižován
Snášet meč bolesti,
byť místo sedmi jeden
je na tvé srdce veden
je snad, kdo dokáže?

Kdo tedy dokáže
smířit svůj cit i činy
se slovy Kristovými
tak, jako Maria.
Vždyť řekla v Káni všem,
když dobré víno pili,
aby vše učinili,
tak, jak jim přikáže.