SPOLEČNOST PRO DUCHOVNÍ HUDBU VÁS ZVE NA 

 

Svatocecilské setkání chrámových hudebníků 2004

BEROUN, kostel sv. Jakuba staršího a farní úřad, sobota 20. listopadu 2004

Milí přátelé, kolegové,

dovolujeme si vás při příležitosti letošního svátku sv. Cecílie pozvat na duchovní, pracovní a společenské setkání všech, kteří se aktivně podílejí, nebo chtějí podílet na rozvoji chrámové duchovní hudby u nás. Především tedy setkání sbormistrů, varhaníků, dirigentů, správců notových archivů, ale i duchovních a všech ostatních, kterým stav chrámové hudby u nás leží na srdci.

Na rozdíl od minulého roku jsme zvolili mimopražskou lokalitu s dobrým dopravním spojením - Beroun. V Berouně mají  živou farnost jak po stránce duchovní, tak po společenské a hudební, jednak tam mají "zbrusunové" varhany, na jejichž získání umožnila SDH díky společnosti Psalterium získat nemalou částku (50% nákladů), i varhaníka, který na ně umí i zahrát.
    Zdálo by se, že pořádání letošního ročníku Cecilky v Berouně je ještě pragocentričtější, než pořádání v samotné Praze, protože pražáci to mají jen jako příjemný výlet do přírody za město, "ale postaru se nedá žít" a zkušenosti z mimopražského setkání zreflektujeme zhodnotíme při setkáních dalších.  

Obsahovou náplň letošního ročníku tvoří dvě témata:

1) Reforma farností a její vliv na organizaci chrámové hudby

K tomuto tématu, které je pro ostatní diecéze jen zdánlivě odtažité (musíme tam časem všichni!) přednese krátký hlavní referát osoba nejpovolanější - generální vikář pražské arcidiecéze Mons. ThDr. Michael Slavík a bude moci zodpovědět dotazy v diskusi k tomuto tématu.

2) Hádanie o roraminách aneb Přežijí roráty 21. století? aneb Role rorátní mše a rorátního repertoáru v obnovené liturgii

Tuto otázku nastolila SDH na jednání společné liturgické komise arcidiecéze pražské a diecéze plzeňské, a i tam se ukázalo, že roráty jsou otázkou emotivní, různá chápání jejich funkce nejsou jen technický problém. Jak zajisté víte, pokoncilní vydání zpěvníků si s ní se zdarem neporadily. 
V současné době dostala SDH od liturgické komise úkol, aby svolala hudebníky, muzikology i praktiky a pokusila se vypracovat návrh (případně alespoň varianty) nového rorátníku. Mohli bychom se o to pokusit sice v úzkém kroužku, do kterého bychom mohli dokonce přizvat pouze ty, od kterých nebudeme očekávat jiné představy než naše (moje :-), ale myslím, že takové "o nás bez nás" není SDH důstojné a stejně by se to nakonec vymstilo. Proto se obracíme na širší fórum - na Vás.
Protože jsme v organizačním skluzu, nemůžeme ještě prezentovat v této pozvánce přesné složení referujících, ale snad to budou lidé, kteří se v problematice orientují (bohužel většinou každý z nějakého jiného hlediska). Ale o to by mohla být diskuse zajímavější.

Nutnou kontinuitu s předcházejícím ročníkem bude tvořit polední guláš.

Prosíme o Vaši pomoc v rozšíření našeho pozvání dalším lidem, jejichž účast by byla dle vašeho názoru též vhodná, a o zaslání registračních údajů. Vaše registrace je nezbytná pro zajištění dostatečných provozních kapacit setkání, přijetí přihlášky bude potvrzeno. Pro letošek však pouze pošlete mail na cecilskou adresu cecilie@sdh.cz se jménem, příjmením, místem a případně spolkem, ve kterém působíte. Kdo přijede "nadivoko" riskuje, že nebude mít kde sedět a ve frontě na guláš bude poslední.

 


již upřesněný program setkání:

8:30      Farní mše sv. "ze dne" (nepovinná, jen pro zájemce).
9:15      prezence účastníků, předání studijních materiálů, současně ranní káva, 
9:45      zahájení setkání, uvítání účastníků, seznamka (kdo je kdo a odkud)
10:00    referát: Reforma farností a její vliv na organizaci chrámové hudby (M. Slavík) + diskuse
10.30    Hudební forma klasických rorátů - kr. referát (J. Baťa) + diskuse 
11.00    Obecné požadavky kladené na lit. zpěv kr. referát (J. Kub) + diskuse
11:30    Motivace a provedení Orlovy reformy kr. referát (T. Slavický) + diskuse
12:00    Anděl Páně (chorální, všichni účastníci)
12:10    Praktické zkušenosti s roráty dle Orla - (J. Kšica)
12:30    Praktické zkušenosti a možnosti uplatnění rorátů dle RORATE (KN 2003) (F. Šmíd)
13.00    polední přestávka včetně guláše
14.00    nové varhany v kostele sv. Jakuba slovem i činem předvede Lukáš Petřvalský
15:00    Diskuse při kávě i bez ní
16:00    Společný nácvik Pange lingua - F. Picka op. 14b - s cantem firmem "Nad Berounkou pod Tetínem"  (M. Franěk)
16:30    Nácvik gregoriánských nešpor (J. Hodina)
17:00    Nešpory ze sv. Cecilie (chorální)
17:30    Co s načatým večerem? (neformální a nepovinné pokračování pro vytrvalce)

Přílohy:
Picka - Pange lingua - PDF
F. Šmíd - abstrakt k příspěvku
J. Kub - Přehled repertoáru dle kancionálů (Český kancionál & Jednotný kancionál & RORÁTE), přehled aventních všednodenních lekcí a tabulka přeuspořádání Orla podle požadavků lit. reformy II.VC jako soubor pro Excel.
Obecné požadavky na lit. zpěv - JiKu
Seznam přihlášených

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi.

        Oblékněte se teple, bývá již sychravo a zalejzavo!

S pozdravem

                    Výbor Společnosti pro duchovní hudbu - jmenovitě Jiří Kub

                    Kolejní 4, 160 00 Praha 6,

                    telefon/ fax 220 181 710

                    email: cecilie@sdh.cz

Home